KONTAKTSALG & LEVERINGBETALING MED EAN OG FAKTURAUdskriv/upload/microsites/jm/thema/flag_en.png
Andre publikationer
Andre publikationer

 

Rapport om obligatoriske åbne postlister (2017)(pdf)

 

• Undgå korruption (2015)(pdf)

 

How to avoid corruption (2015)(pdf) 

 

• Vejledende retningslinjer for honorering af tolke 2012 (pdf)

  

• Arbejdsgrupperapport om hold af svin (december 2010) (pdf)

 

Rapport om udførsel af våben og produkter med dobbelt anvendelse fra Danmark 2009 (pdf).

 

Vejledning til grundlisteudvalg om udarbejdelse af grundlister (pdf).

 

Europarådets rekommandation CM/Rec(2010)5 om foranstaltninger til bekæmpelse af diskrimination på grund af seksuel orientering og kønsidentitet (pdf)

 

• Rapport om hold af slagtekalkuner (pdf).

 

• Rapport om understøttelse af politireformens implementering (pdf)

 

• Rapport om styrelsel af ledelsen og rammebetingelse for ledelse. (pdf)


• Vejledning af 10. juli 2009 om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen over for socialt udsatte personer (PSP-samarbejdet) og om videregivelse af oplysninger i forbindelse med samarbejdet (pdf)

  

• Vejledning om meddelelse af zoneforbud efter ordensbekendtgørelsens § 6, stk. 4 (pdf)

 

• Rapport om udførsel af våben og produkter med dobbelt anvendelse fra Danmark 2007 & 2008 (pdf)

 

• Rapport om hold af malkekvæg (pdf)

 

•  Ungdomskommissionens deludtalelse vedrørende forældreansvar (pdf)

 

• Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn + bilag

 

• Pjece om tv-overvågning (marts 2008)(pdf)

 

Rapport om gennemførelse i dansk ret af ændringsprotokollerne af 12. februar 2004 til Pariskonventionen og Tillægskonventionen om erstatning for atomskade (pdf) 

 

• Barnets perspektiv(pdf)

 

• Ægtefællers pensionsrettigheder(pdf)

 

• Haagerbørnebeskyttelseskonventionen(pdf)

 

• Rapport om ligestilling på Justitsministeriets område 2007 (pdf)

 

• Delrapport om beskæftigelses- og rodematerialer til svin (pdf)

 

 

• Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed (PDF)


• Radioudvalget 
Rapport fra Radioudvalget (PDF)
- Gartner Danmarts analyser til forberedelse af et landsdækkende radiosystem til beredskabet (ZIP)

- Besvarelse af spørgsmål nr. 25 af 23. marts 2006 fra Folketingets Forsvarsudvalg (PDF)


Rapport om hold af heste (PDF)


• Erhvervs- og Selskabsstyrelsens rapport om Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB)

Erhvervs- og Selskabsstyrelsens rapport (PDF)

Summary – Standart Cost Model Measurement of the Danish Ministry og Justice (PDF)


• Danmarks 1. rapport vedr. protokol til FN's Børnekonvention om salg af børn, børneprostitution og børnepornografi
- Rapport på dansk (PDF)
- Rapport på engelsk (PDF)


• Deloitte Consulting har gennemført en analyse af de danske domstole

Beregningsrapporten (PDF 2.59MB)

Executive summery (PDF 208KB)

- Integreret analyse af digitalisering og centerdannelse for tinglysningen (PDF 1.13MB)

- IT analyse af tinglysningen (PDF  3.9MB)

Københavns Byret (PDF 1MB)

- Samlet rapport (PDF 1.1MB)

- Skandinavisk sammenligning (PDF 344KB)


Vejledning om lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter 


• Regeringens handlingsplan for regelforenkling og administrative lettelser
- Regeringens handlingsplan for regelforenkling og administrative lettelser (PDF)
- Regeringens handlingsplan for regelforenkling og administrative lettelser - resultater (PDF)

 

Regelforenkling på det familieretlige område (PDF)

 

• Danmarks tredje rapport til FN’s Børnekomité om de foranstaltninger, der er truffet for at virkeliggøre de rettigheder, der er anerkendt i FN-konventionen af 20. november 1989 om Barnets Rettigheder (pdf)

 

• Denmark’s third report to the UN Committee on the Rights of the Child (pdf)


Regeringens handlingsplan for bedre dyrevelfærd (PDF)


Sådan klager du til FN

 

• Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (PDF)


Kampen mod narko - handlingsplan mod narkotikamisbrug (PDF)

 

Vejledning om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer - 2007 (PDF)

 

• Notat om virksomhedspant afgivet af Konkursrådet den 7. april 2003
• Rigsadvokatens midtvejsredegørelse om strafniveauet i voldtægtssager
• Børnekomiteens konkluderende bemærkninger

 

Vejledning om lovkvalitet (PDF)

 

• Lægdommer-undersøgelsen
• Oplæg - bøder for overtrædelse af færdelsloven
• Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
• Rapport om revision af dele af forskrifterne for Det centrale kriminalregister
• Rigsadvokatens beretning 1997
• DELRAPPORT om visse EU-retlige spørgsmål vedrørende danske kommuners samarbejde om affaldsbortska...
• Redegørelse vedrørende dele af PET's virksomhed
• Den Færøske Banksag - Beretning
• Den Færøske Banksag - Revisionsrapport

• Kriminalforsorgens Statistik 1996

Ingen bestillinger
Dankort Diners Club Kort MasterCard Visa Forbrugsforeningen PAYPAL
Justitsministeriet
Justitsministeriet
JustitsministerietSlotsholmsgade 101216 KøbenhavnDKTlf. 72 26 84 00Fax 33 93 35 10jm@jm.dk