KONTAKTSALG & LEVERINGBETALING MED EAN OG FAKTURAUdskriv/upload/microsites/jm/thema/flag_en.png
Hvidbøger
Hvidbøger

Lov nr. 148 af 7. februar 2017 om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

 

Lov nr. 149 af 7. februar 2017 om ændring af retsplejeloven for Grønland og kriminallov for Grønland

 

Lov nr. 1727 af 27. december 2016 om ændring af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) (Ændring af PET's opgaver i forhold til den alvorligste organiserede kriminali­tet og PET's forpligtelse til sletning af oplysninger) 

 

Lov nr. 1723 af 27. december 2016 om ændring af straffelo­ven (Kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse straf­bare handlinger som led i religiøs oplæring)

 

Lov nr. 641 af 8. juni 2016 om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., straffeloven og retsplejeloven (Styrket indsats mod mobiltelefoner i fængsler m.v.)

 

Lov nr.618 af 8. juni 2016 om fremtidsfuldmagter 

 

Lov nr. 377 af 27. april 2016 om ændring af lov om udlevering af lovovertrædere, lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union, lov om international fuldbyrdelse af straf m.v. og retsplejeloven (Overførsel af kompetence fra Justitsministeriets departement til anklagemyndigheden i sager om udlevering og fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser m.v.)

 

Lov nr. 169 af 27. februar 2016 om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Sektionering af radikaliserede og ekstremistiske indsatte)

 

Lov nr. 168 af 27. februar 2016 om ændring af retsplejeloven (Udveksling af oplysninger om tegn på radikalisering og ekstremisme)

 

Lov nr. 1880 af 29. december 2015 om ændring af straffeloven (Tilslutning til fjendtlig væbnet styrke)

 

Lov nr. 1867 af 29. december 2015 om ændring af retsplejeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov om retsafgifter

 

Lov nr. 534 af 29. april 2015 om ændring af lov om dansk indfødsret (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening ved ansøgning omdansk indfødsret ved naturalisation m.v.)

 

Lov nr. 176 af 24. februar 2015 om ændring af lov om pas til danske statsborgere m.v., udlændingeloven og retsplejeloven (Styrket indsats mod rekruttering til væbnedekonflikter i udlandet m.v.)

 

Lov nr. 154 af 18. februar 2015 om ændring af færdselsloven (Ændret aldersgrænse for forkortet gyldigbedsperiode for kørekort m. v)

 

Lov nr. 153 af 18. februar 2015 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge samt afvisning af realitetsbehandling af asylansøgninger, når ansøgeren har opnået beskyttelse i et andet EU-land m.v.)

 

Lov nr. 152 af 18. februar 2015 om ændring af straffeloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Samfundstjeneste m.v.).

 

Lov nr. 1493 af 24. december 2014 om ændring af lov om erstatningsansvar (Ændring af beregningsprincipperne forerhvervsevnetabserstatning til unge under uddannelse)

 

Lov nr. 740 af 26. juni 2014 om ændring af retsplejelov for Grønland (Styrket indsats for kredsretterne m.v.)

 

Lov nr. 739 af 26. juni 2014 om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v., retsplejeloven og lov om Offerfonden (reorganisering af kriminalforsorgen, herunder begrænsning af klageadgangen)

 

Lov nr. 738 af 25. juni 2014 om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesamføring med børn)

 

Lov nr. 737 af 26. juni 2014 om forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

 

Lov nr. 734 af 25. juni 2014 om ændring af lov om fonde og visse foreninger (Forhøjelse af beløbsgrænsen for små fonde, udvidet adgang til uddeling af gaver, indsigt i fonde og foreningers årsregnskaber m.v.) 

 

Lov nr. 732 af 25. juni 2014 om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden, observation, dataaflæsning, forstyrrelse eller afbrydelse af radio-eller telekommunikation og videoafhøring af børn mv.)

 

Lov nr. 731 af 25. juni 2014 om ændring af lov om Færørerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse med henblik på visse former for beskæftigelse (Ændring af den særlige ordning for arbejdstagere fra EU-lande)

 

Lov nr. 729 af 25. juni 2014 om ændring af lov om dansk indfødsret (Erhvervelse af dansk indfødsret ved fødslen m.v.) Lov nr. 730 af 25. juni 2014 om ændring af lov om dansk indfødsret (Dansk indfødsret til unge født og opvokset i Danmark m.v.)

 

Lov nr. 516 af 26. maj 2014 om ændring af udlændingeloven (Ændring af reglerne om afvisning m.v. til gennemførelse af direktiv 2008/115/EF om fælles standarder og procdurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgerere med ulovligt ophold (udsendelsesdirektivet) m.v.)

 

Lov nr. 515 af 26. maj 2014 om ændring af udlændingeloven (ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge)

 

Lov nr. 457 af 14. maj 2014 Lov om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand m.v.)  

 

 

Lov nr. 372 og nr. 373 af 14. april 2014 om ændring af færdselsloven (Skærpede sanktioner for hastighedsovertrædelser ved vejarbejde m.v. og indførelse af betinget objektivt ansvar for ejer (bruger) af et motorkøretøj for visse hastighedsovertrædelser)

 

Lov nr. 245 af 19. marts 2014 ændring af færdselsloven (Ændring af kravene til godkendelse som kørelærer)

 

 

Lov nr. 168 af 26. februar 2014 om ændring af straffeloven (Gennemførelse af Europarådets konvention til forbyggelse og bekæmpelse af vil mod kvinder og vold i hjemmet) 

 

Lov nr. 84 af 28 januar 2014 om ændring af retsplejeloven,lov om retsafgifter,konkursloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. 

 

Lov nr. 85 af 28. januar 2014 om ændring af udlændingeloven(Ret til forsat ophold ved ægtefælles død)

 

Lov nr. 1622 af 26. december 2013 om ændring af forældelseslov (forældelse af udestående selskabsindskud)

 

Lov nr. 1617 af 26. december 2013 om ændring af udlæn­dingeloven (Overførsel af klagesager fra Justitsministeriet til Udlændingenævnet m.v.) og lov nr. 1618 af 26. december 2013 om ændring af udlændingeloven og kildeskatteloven (Udvidet adgang til registersamkøring, bemyndigelse til at fastsætte regler om anvendelse af ansøgningsskema eller en digital ansøgningsløsning, ændring af reglerne om opsæt­tende virkning i sager om humanitært ophold, eftersøgningaf familiemæssigt netværk m.v.)

 

Lov nr. 1616 af 26. december 2013 om ændring af udlændingeloven (Revision af visumregler, akkrediteringsordning for udenlandske virksomheder, justering af karensregler, afslagskompetence til danske repræsentationer, beregning af kortvarige ophold m.v.)  

 

Lov nr. 1456 af 17. december 2013 om statsborgerskabsprøve

 

Lov nr. 639 af 12. juni 2013 om Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om aktindsigt m.v.

 

Lov nr. 638 af 12. juni 2013 om Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

 

Lov nr. 635 af 12. juni 2013 om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige (Ændring af revisionsbestemmelse)

 

Lov nr. 634 af 12. juni 2013 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love. (styrket indsats over for økonomisk kriminalitet)

 

Lov nr. 630 og nr. 631 af 12. juni 2013 ændring af færdselsloven (tempo 100-busser på motorvej og civile prøvesagkyndige i politiet)

 

Lov nr. 629 af 12. juni 2013 om ændring af retsplejeloven og lov om erststnin fra staten til ofre for forbrydelser (udvidelse af ordning om underretning af forurettede og styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning) 

 

Lov nr. 628 af 12. juni 2013 om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte (Udvidet mulighed for prøveløsladelse og fodlænkeafsoning, SU i skoleperioder under uddannelsen af fængselsbetjent m.v. 

 

Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om Lov om offentlighed i Forvaltningen 

 

Lov nr. 603 af 12. juni 2013 om Offerfonden  

 

Lov nr. 519 af 28. maj 2013 om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning 

 

Lov nr. 434 af 1. maj 2013 om ændring af straffeloven, udlændingeloven om lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning (styrket indsats mod tvang i forbindelse med ægteskaber og religiøse vielser) 

 

Lov nr. 432 af 1. maj 2013 om ændring af udlændingeloven (Bedre beskyttelse af ofre for menneskehandel) og lov nr. 433 om ændring af udlændingeloven (Ret til forsat ophold for voldsramte ægtefællesammenførte) 

 

Lov nr. 431 af 1. maj 2013 om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer og straffeloven (Udførsel af skydevåben mv. til civil brug til lande uden for EU, lempelse af kontrolordning for visse hardball- og paintballvåben mv.)

 

Lov nr. 430 af 1. maj 2013 om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven(Adgang for asylansøgere til at arbejde og bo uden for asylcentre m.v. samt overdragelse af en del af politiets sagsbehandling i den indledende fase af asylprocessen til Udlændingestyrelsen) 

 

Lov nr. 429 af 1. maj 2013 om ændring af konkursloven, retsplejeloven og retsafgiftsloven (konkurskarantæne)

 

Lov nr. 1388 af 23. december 2012 om ændring af retsplejelov for Grønland (Ændring af retskredsene i Grønland m.v.)

 

Lov nr. 1387 af 23 december 2012 om  ændring af retsplejeloven, lov om retsafgifter, designloven, varemærkeloven, markedsføringsloven og lov om forbud til bestyttelse af forbrugerens interesser (midlertidige afgørelser om forbud og påbud)

 

Lov nr. 1246 af 18. december 2012 om ændring af færdselsloven og lov om fragtaftaler ved international vejtransport (Indførelse af gebyr i forbindelse med chaufføruddannelsen inden for vejtransport af farligt gods og indførelse af mulighed for anvendelse af elektroniske fragtbreve m.v.)

 

Lov nr. 1244 af 18. december 2012 om ændring af lov om renter ved forsinket betaling m.v., lov om erstatningsansvar og lov om forsikringsaftaler 

 

Lov nr. 1242 af 18 december 2012 om ændring af retsplejeloven, straffeloven om lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (Revision af reglerne om forkyndelse m.v.) 

 

Lov nr. 573 af 18. juni 2012 om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige (Ændring af revisionsbestemmelse)

Del 1 i pdf-format

Del 2 i pdf-format

Del 3 i pdf-format

 

Lov nr. 571 af 18. juni 2012 om ændring af udlændingeloven og lov om kommunale og regionale valg (Oprettelse af Udlændingenævnet samt valgret og valgbarhed til kommunale og regionale valg m.v.) 

 

Lov nr. 570 af 18. juni 2012 om ændring af færdselsloven.

 

Lov nr. 569 af 18. juni 2012 om ændring af udlændingeloven (Ændring af udvisningsreglerne) og lov nr. 572 af 18. juni 2012 om ændring af udlændingeloven (Revision af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, ændring af kravene til herboende udlændinge for opnåelse af ægtefællesammenføring, udvidelse af Flygtningenævnet og langtidsvisum til adoptivbørn)

Del 1 i pdf-format

Del 2 i pdf-format

Del 3 i pdf-format

Del 4 i pdf-format  

 

Lov nr. 566 af 18. juni 2012 om ændring af udlændingeloven (Ændring af reglerne om grundlag for en vellykket integration som betingelse for familiesammenføring med børn) og lov nr. 567 af 18. juni 2012 om ændring af udlændingeloven (Ændring af reglerne om børns generhvervelse af opholdstilladelse m.m.)

 

Lov nr. 565 af 18. juni 2012 om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler.  

 

Lov nr. 564 af 18. juni 2012 om ændring af våbenloven og lov om krigsmateriel m.v.  

 

Lov nr. 418 af 12. maj 2012 om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Ny balance i reglerne om ægtefællesammenføring, gebyr, fravigelse af persondatalovens § 7, stk. 8, i visse sager i forbindelse med overgang til elektronisk sagsbehandling, repræsentationsaftaler i medfør af visumkodeksen m.v.) 

Del 1 i pdf-format

Del 2 i pdf-format

Del 3 i pdf-format

 

Lov nr. 275 af 27. marts 2012 om ændring af straffeloven (Udvidet definition af menneskehandel m.v.) 

 

Lov nr. 274 af 27. marts 2012 om ændring af våbenloven (Straf for overtrædelse af knivforbuddet) 

 

Lov nr. 159 af 28. februar 2012 om ændring af straffeloven (Udvidet anvendelse af betingede domme med vilkår om samfundstjeneste m.v.)

 

Lov nr. 158 af 28. februar 2012 om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser og færdselsloven (Forhøjelse af den kriminelle lavalder)  

 

Lov nr. 157 af 28. februar 2012 om ændring af straffeloven (gennemførelse af revideret bilag til Europarådets konvention om forbyggelse af terrorisme) 

 

Lov nr. 156 af 28. februar 2012 om ændring af retsplejeloven (fordeling af opgaver mellem politikredsene og statsadvokaturerne mv.)

 

Lov nr. 113 af 3. februar 2012 om ændring af straffuldbyrdelsesloven og retsafgiftsloven (Revision af straffuldbyrdelsesloven m.v.) 

 

Lov nr. 112 af 3. februar 2012 om tilhold, opholdsforbud og bortvisning.

Del 1 i pdf-format

Del 2 i pdf-format

Del 3 i pdf-format 

 

Lov nr. 1375 af 28. december 2011 om ændring af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union (Gennemførelse af rammeafgørelsen om gensidig anerkendelse af afgørelser om foranstaltninger som alternativ til varetægtsfængsling)

 

Lov nr. 760 af 29. juni 2011 om ændring af straffeloven (Skærpede straffe for hjemmerøveri og organiseret indbrudskriminalitet)

Del 1 i pdf-format

Del 2 i pdf-format 

 

Lov nr. 612 af 14. juni 2011 om ændring af lov om dyreforsøg og lov om kloning og genmodificering af dyr m.v.

 

Lov nr. 610 af 14. juni 2011 om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet for ophør af krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste m.v.) 

Del 1 i pdf-format

Del 2 i pdf-format

 

Lov nr. 609 af 14. juni 2011 om ændring af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., lov om omsætning af fast ejendom og lov om autorisation af elinstallatører m.v. (Revision af huseftersynsordningen m.v.)

Del 1 i pdf-format

Del 2 i pdf-format 

 

Lov nr. 479 af 23. maj 2011 om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler

Del 1 i pdf-format

Del 2 i pdf-format

Del 3 i pdf-format

Del 4 i pdf-format 

 

Lov nr. 421 af 10. maj 2011 om ændring af forældelsesloven (Forældelse af fordringer på erstatning eller godtgørelse i anledning af en erhvervssygdom) 

 

Lov nr. 412 af 9. maj 2011 om ændring af retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (Underretning ved udgang og løsladelse m.v. og udvidelse af fristen for politianmeldelse ved erstatning fra staten til ofre for forbrydelser) 

 

Lov nr. 411 af 9. maj 2011 om ændring af retsplejeloven (Forenkling af bødesagsprocessen)

 

Lov nr. 292 af 11. april 2011 om ændring af retsplejeloven (Udvidet adgang til at anvende anonyme vidner)

 

Lov nr. 271 af 4. april 2011 om ændring af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetslige afgørelser i Den Europæiske Union og lov om udlevering af lovovertrædere (Gennemførelse af rammeafgørelsen om gensidig anerkendelse af og tilsyn med afgørelser om pligter og påbud i forbindelse med udsættelse af straffastsættelse eller straffuldbyrdelse m.v. og rammeafgørelsen om afgørelser afsagt, uden at den pågældende har været til stede under retssagen)  

 

Lov nr. 184 af 8. marts 2011 om ændring af færdselsloven (Bødeforhøjelser, obligatorisk konfiskation af køretøjer ved kørsel uden førerret, skærpelse af sanktionerne for kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer m.v.)  

 

Lov nr. 183 af 8. marts 2011 om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Anvendelse af peberspray som magtmiddel, undersøgelse af den indsattes person og opholdsrum og udvidelse af behandlingsgarantien for indsatte i fængsler og arresthuse)

 

Lov nr. 91 af 9. februar 2011 om hold af slagtekalkuner.  

 

Lov nr. 1552 af 21. december 2010 om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Sporing af skjult udbytte og andre aktiver, forældelse af konfiskationskrav, hemmelig beslaglæggelse m.v.).

 

Lov nr. 1551 af 21. december 2010 om ændring af færdselsloven (Implementering af dele af tredje kørekortdirektiv, ændring af gyldighedstiden for kørekort). 

 

Lov nr. 1549 af 21. december 2010 om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Skærpede straffe for hæleri og etablering af tæt samarbejde om udveksling af oplysninger mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet i forbindelse med dømtes løsladelse (KSP-samarbejdet)). 

 

Lov nr. 718 af 25. juni 2010 om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) (20 MB)  

 

Lov nr. 717 af 25. maj 2010 om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven.

Bind I i pdf-format (17MB)

Bind II i pdf-format (10MB)

 

Lov nr. 716 af 25. juni 2010 om ændring af færdselsloven og straffeloven.

 

Lov nr. 714 af 25. juni 2010 om ændring af lov om hold af slagtekyllinger.

 

Lov nr. 713 af 25. juni 2010 om ændring af lov om tv-overvågning (Udvidelse af adgangen til tv-overvågning for boligorganisationer m.v. og idrætsanlæg)  

 

Lov nr. 712 af 25. juni 2010 om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af ordningen vedrørende fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol) 

 

Lov nr. 652 af 15. juni 2010 om ændring af retsplejeloven (Gengivelse af forklaringer i straffesager og justering af landsdommernormeringen) 

 

Lov nr. 651 af 15. juni 2010 om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Skærpelse af straffen for ulovlig tvang i forbindelse med brug af ansigtstildækkende beklædning samt ansigtstildækkende beklædning under vidneforklaring) 

 

Lov nr. 650 af 15. juni 2010 om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige (Ændring af revisionsbestemmelse). 

 

Lov nr. 537 af 26. maj 2010 om ændring af lov om registreret partnerskab, lov om børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Udvidet adgang for registrerede partnere til adoption og overførsel af forældremyndighed m.v.).  

 

Lov nr. 536 af 26. maj 2010 om ændring af retsplejeloven, konkursloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Tredjeinstansbevilling til en del af en sag).  

 

Lov nr. 535 af 26. maj 2010 om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring (Ændringer som følge af forbrugerkreditdirektivet).  

 

Lov nr. 520 af 26. maj 2010 om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg. 

 

Lov nr. 405 af 21. april 2010 om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register (Frist for sletning af oplysninger om dna-profiler vedrørende sigtede, men ikke dømte personer) 

 

Lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning m.v.).

 

Lov nr. 349 af 6. maj 2009 om ændring af lov om børns forsørgelse, lov om ægteskabets retsvirkninger, lov om ægteskabets indgåelse og opløsning og forældreansvarsloven (Terminaladgang til økonomiske oplysninger, klagefrist m.v.). 

 

Lov nr. 1266 af 16. december 2009 om ændring af retsplejeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov om retsafgifter (Dommeruddannelse, transmission af tekst under retsmøder, fri proces i sager om ægteskab eller forældremyndighed og retsafgifter i fogedsager).

 

Lov nr. 1265 af 16. december 2009 om ændring af konkursloven (Behandlingen i konkurs af indeståender på frit valg-ordninger).

 

Lov nr. 1107 af 1. december 2009 om ændring af straffeloven og lov om politiets virksomhed (Styrket indsats mod omfattende forstyrrelse af den offentlige orden m.v.)

Bind I del 1

Bind I del 2

Bind II del 1

Bind II del 2  

 

Lov nr. 503 af 12. juni 2009 om ændring af forvaltningsloven og af lov om behandling af personoplysninger (Udveksling af oplysninger mellem forvaltningsmyndigheder).

 

Lov nr. 501 af 12. juni 2009 om ændring af straffeloven, retsplejeloven, våbenloven, lov om politiets virksomhed, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og forvaltningsloven (Styrket indsats mod bandekriminalitet m.v.).

 

Lov nr. 499 af 12. juni 2009 om ændring af dyreværnsloven (Forbud mod udstilling af ørekuperede hunde, forbud mod reklame for og salg af visse genstande og hold og fremvisning af dyr i cirkus m.v.) Lov nr. 500 af 12. juni 2009 om ændring af dyreværnsloven og forskellige andre love (Påbudsordning, betaling for opfølgende besætningskontrol og tematiserede kontroller m.v.) 

 

Lov nr. 498 af 12. juni 2009 om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed.

 

Lov nr. 497 af 12. juni 2009 om ændring af lov af retsplejeloven (Udvidelse af adgangen til i retskendelser om telefonaflytning m.v. at anføre den person, som aflytningen angår)

 

Lov nr. 496 af 12. juni 2009 om ændring af lov om udendørs hold af svin (Ændring af revisionsbestemmelse)

 

Lov nr. 495 af 12. juni 2009 om ændring af retsplejeloven (Dommeres fremtræden i retsmøder).

 

Lov nr. 493 af 12. juni 2009 om ændring af retsplejeloven og udlændingeloven (Videokommunikation ved frist forlængelser og justering af dommernormering). 

 

Lov nr. 492 af 12. juni 2009 om ændring af lov om visse forbrugeraftaler (Bindingsperiode og opsigelsesvarsel i løbende forbrugerkontrakter)

 

Lov nr. 467 af 12. juni 2009 om konfliktråd i anledning af strafbar handling. 

 

Lov nr. 466 af 12. juni 2009 om forbud mod hold af ræve

 

Lov nr. 433 af 4. juni 2009 om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Aktindsigt i ministerkalendere) 

 

Lov nr. 363 af 13. maj 2009 om hæftelse for børns erstatningsansvar

 

Lov nr. 348 af 6. maj 2009 om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Forsøgsordning med magtanvendelse ved brug af peberspray)

 

Lov nr. 347 af 6. maj 2009 om ændring af færdselsloven (Straffen for tilsidesættelse af oplysningspligten og frakendelse af førerretten på køre- og hviletidsområdet m.v.)

 

Lov nr. 319 af 28. april 2009 om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af Europarådets konvention om beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug m.v.)  

 

Lov nr. 501 af 17. juni 2008 om ændring af straffeloven (Strafskærpelse for visse sager om seksuelt misbrug af børn)

 

Lov nr. 500 af 17. juni 2008 om ændring af straffeloven,retsplejeloven, våbenloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Styrkelse af indsatsen mod ulovlige skydevåben og knive på offentligt tilgængelige steder) 

 

Lov nr. 499 af 17. juni 2008 om ændring af retsplejeloven (Retshåndhævelsesarrest i visse sædelighedssager)

 

Lov nr. 496 af 17. juni 2008 om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af ordningen vedrørende fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol). 

 

Lov nr. 495 af 17. juni 2008 om ændring af retsplejeloven (Justering af dommernormeringen ved byretterne m.v.)(pdf)

 

Lov nr. 493 af 17. juni 2008 om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af langvarige sigtelser og varetægtsfængslinger m.v.)

 

Lov nr. 492 af 17. juni 2008 om ændring af lov om erstatning for atomskader (nukleare skader) (Ubegrænset ansvar for anlægsindehaveren, skadebegreb, forældelse m.v.)

 

Lov nr. 347 af 14. maj 2008 om ændring af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union, lov om udlevering af lovovertrædere og lov om Det Centrale Dna-profil-register (Gennemførelse af rammeafgørelsen om en europæisk bevissikringskendelse og rammeafgørelsen om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på domme i straffesager om idømmelse af frihedsstraf mv.)

 

Lov nr. 316 af 30. april 2008 om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for ulovlig tvang i forbindelse med indgåelse af ægteskab)  (pdf)

 

Lov nr. 305 af 30. april 2008 - Retsplejelov for Grønland

Lov nr. 306 af 30. april 2008 - Kriminallov for Grønland

Lov nr. 307 af 30. april 2008 om ophævelse af retsplejelov og kriminallov for Grønland og om ændring af forskellige lovbestemmelser i forbindelse med ikrafttræden af ny retsplejelov og kriminallov for Grønland (Ændringer som følge af ny retsplejelov og kriminallov for Grønland m.v.)

Bind I i pdf-format (15MB) 

Bind II i pdf-format (22MB)

 

Lov nr. 237 af 14. april 2008 om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland (Fuldbyrdelse af anstaltsdomme i den øvrige del af riget og beskikkelse af pantefogeder). 

 

Lov nr. 168 af 12. marts 2008 om ændring af retsplejeloven, lov om retsafgifter og arveloven (Retsmægling m.v.)

 

Lov nr. 67 af 11. februar 2008 om ændring af retsplejeloven (Forsøgsordning med lydoptagelse af forklaringer i straffesager) (pdf) 

 

Lov nr. 530 af 6. juni 2007 om ændring af dyreværnsloven (Klippekortordning for dyretransporter, strafskærpelse og egenkontrol i besætninger) (pdf)

 

Hvidbog vedrørende lov nr. 529 af 6. juni 2007 om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Massemediernes kildebeskyttelse, børnesagkyndige dommere og udenlandske advokater på Færøerne m.v.) (PDF)  

 

Lov nr. 528 af 6. juni 2007 om hold af heste (pdf)

 

Lov nr. 527 af 6. juni 2007 om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og retsplejeloven (Kriminalisering af at besidde mobiltelefoner i fængsler m.v.) (pdf)

 

Lov nr. 526 af 6. juni 2007 om ændring af lov om euforiserende stoffer (Højere bøder i narkosager) (pdf)

 

Lov nr. 525 af 6. juni 2007 om ændring af lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter (Udvidelse af lovens anvendelsesområde og ophævelse af revisionsbestemmelse) (pdf)

 

Lov nr. 524 af 6. juni 2007 om ændring af færdselsloven (Alkoholkoncentration i udåndingsluft, nulgrænse for euforiserende stoffer m.v.) (pdf)

 

Lov nr. 522 af 6. juni 2007 lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) og lov nr. 523 af 6. juni 2007 lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v. (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fordringer, ophævelse af købelovens reklamationsfrister ved visse køb m.v.) (pdf) 

 

Lov nr. 520 af 6. juni 2007 om ændring af retsplejeloven  (pdf)

 

Lov nr. 519 af 6. juni 2007 om ændring af lov om forbud mod tv-overvågning mv. og lov om behandling af personoplysninger (Udvidelse af adgangen til tv-overvågning og styrkelse af retsbeskyttelsen ved behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning)  (pdf)

 

Hvidbog vedrørende lov nr.518 af 6. juni 2007 lov om ændring af retsplejeloven, lov om retsafgifter og konkursloven (PDF)

 

Lov nr. 517 af 6. juni 2007 om ændring af retsplejeloven og retsafgiftsloven (Forbedring af retsstillingen for ofre for forbrydelser) (pdf)

 

Lov nr. 516 af 6. juni 2007 om ændring af forsikringsaftaleloven og forskellige andre love (Begunstigelser i forsikringsordninger og ændringer som følge af arveloven m.v.)  (pdf)

 

Lov nr. 515 af 6. juni 2007 arvelov  (pdf)

 

Lov nr. 396 af 30. april 2007 om ændring af konkursloven (Hurtigere behandling af konkursboer). 

 

Lov nr. 395 af 30. april 2007 om ændring af retsplejeloven og straffuldbyrdelsesloven (Adgang til oplysninger i indkomstregisteret) (pdf)

 

Lov nr. 394 af 30. april 2007 om ændring af lov om udlevering af lovovertrædere og forskellige andre love og om ophævelse af lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige (Gennemførelse af konventionen om overgivelse for strafbare forhold mellem de nordiske lande (nordisk arrestordre) m.v.)

 

Hvidbog vedrørende lov nr. 181 af 28. februar 2007 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Gruppesøgsmål m.v.) (PDF)

 

Hvidbog vedrørende lov nr. 1565 af 20. december 2006 om ændring af færdselsloven og pasloven (Måling og vejning af børn, reservation af parkeringspladser til bestemte køretøjer og betaling af pasgebyr)og Lov nr. 514 af 6. juni 2007 om ændring af færdselsloven (Befordring af børn på motorcykel og trehjulet knallert)  (PDF)

 

Lov nr. 1564 af 20. december 2006 om ændring af retsplejeloven (Gennemførelse af parallelaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Danmark om forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager) (PDF)

 

Lov nr. 1563 af 20. december 2006 om Bruxelles I-forordningen m.v.  (PDF)

 

Lov nr. 1562 af 20. december 2006 om ændring af lov om udendørs hold af svin, lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin samt lov om indendørs hold af drægtige søer og gylter. (Gennemførelse af Europarådets reviderede rekommandation om svin m.v.)  (pdf)

 

Hvidbog vedrørende lov nr.1561 af 20. december 2006 om ændring af retsplejeloven (Varetægtsfængsling i isolation) (PDF) 

 

Lov nr. 1560 af 20. december 2006 om ændring af færdselsloven (Behandling af erstatningskrav efter færdselsuheld m.v.) (pdf)

 

Hvidbog vedrørende lov nr. 1559 af 20. december 2006 om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register (Videregivelse af oplysninger til andre EU-lande mv.) (PDF)

 

Hvidbog vedrørende lov nr. 1558 af 20. december 2006 om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf mv. (Behandlingsgaranti for indsatte stofmisbrugere, undersøgelse af indsatte personer, kundgørelse af fængselsforskrifter mv.) (PDF)

 

 

Lov nr. 542 af 8. juni 2006 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love (Styrkelse af indsatsen for at bekæmpe terrorisme m.v.) (pdf)

 

Lov nr. 539 af 8. juni 2006 lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love (Digital tinglysning) (pdf)

 

Hvidbog vedrørende lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Politi- og domstolsreform).

Bind I i pdf-format (6MB)

Bind II i pdf-format (6MB)

Bind III i pdf-format (7MB)

Bind IV i pdf-format (7MB)

Bind V i pdf-format (4MB)

 

Hvidbog vedrørende lov nr. 503 af 7. juni 2006 om ændring af våbenloven, straffeloven og krigsmaterielloven (masseødelæggelsesvåben m.v.) (PDF)

 

Lov nr. 279 af 5. april 2006 lov om ændring af retsplejeloven (Gennemførelse af EU-regler om håndhævelse af immaterialrettigheder mv.)

 

Hvidbog vedrørende lov nr. 1399 af 21. december 2005 lov om ændring af retsplejeloven (Den Særlige Klagerets behandling af klager over dommere m.v.)  (PDF)

 

Hvidbog vedrørende lov nr. 1398 af 21. december 2005 om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af større straffesager om økonomisk kriminalitet, adgang til teleoplysning i visse børsstrafferetlige sager m.v.) 

 

Lov nr. 380 af 6. Juni 2002 om Ændring af straffeloven.retsplejeloven og færdselsloven

 

 

 

 

 

 

Ingen bestillinger
Dankort Diners Club Kort MasterCard Visa Forbrugsforeningen PAYPAL
Justitsministeriet
Justitsministeriet
JustitsministerietSlotsholmsgade 101216 KøbenhavnDKTlf. 72 26 84 00Fax 33 93 35 10jm@jm.dk