Gennemførelse af straffesager om seksuelt misbrug af børn
Betænkning nr. 1420
Indholdfortegnelse

ForsideTil bund | Forrige | Næste


Indholdsfortegnelse

Kapitel 1 - Indledning

1.1. Arbejdsgruppens kommissorium
1.2. Arbejdsgruppens sammensætning
1.3. Arbejdsgruppens arbejde
1.4. Resumé af betænkningen

Kapitel 2 - Udvikling af praksis vedrørende gennemførelse af straffesager om seksuelt misbrug af børn og omfanget af seksuelle overgreb på børn

2.1. Indledning
2.2. Omfanget af seksuelle overgreb på børn

Kapitel 3 - Politiets efterforskning af sager vedrørende seksuelt misbrug af børn

3.1. Anmeldelse om overgreb mod børn
3.2. De sociale myndigheders medvirken
3.3. Varetagelse af barnets interesser
3.3.1. Beskikkelse af bistandsadvokat
3.3.2. Varetagelse af barnets interesser i relation til retsplejelovens regler om vidnefritagelse og eventuel lægelig undersøgelse af barnet
3.3.2.1. Vidneafhøring af barnet
3.3.2.2. Lægeundersøgelse af barnet
3.4. Beskikkelse af forsvarer for mistænkte/sigtede
3.5. Politiets beslutning om at foretage en videoafhøring
3.6. Gennemførelse af videoafhøringen af barnet
3.6.1. Assistanceordning og uddannelse
3.6.1.1. Baggrund
3.6.1.2. Assistanceordning
3.6.1.3. Uddannelse af polititjenestemænd, der skal indgå i assistanceordningen
3.6.2. Lokaleindretning
3.6.3. Forsvarers medvirken
3.6.4. Mistænktes/sigtedes adgang til at overvære videoafhøringen af barnet
3.6.4.1. Praksis indtil Højesterets kendelser af 16. marts 2000
3.6.4.2. Højesterets kendelser af 16. marts 2000 (UfR2000.1326H)
3.6.4.3. Rigsadvokatens redegørelse om videoafhøring af børn efter Højesterets kendelser af 16. marts 2000
3.6.5. Øvrige medvirkende under videoafhøringen
3.6.6. Afhøring af barnet
3.6.6.1. Forberedelse af videoafhøringen
3.6.6.2. Afhøringen af barnet
3.6.7. Afhøring af mistænkte/sigtede og dennes adgang til at gøre sig bekendt med videoafhøringen
3.6.7.1. Afhøring af mistænkte/sigtede
3.6.7.2. Den mistænkte/sigtede har været til stede under videoafhøringen
3.6.7.3. Den mistænkte/sigtede har ikke været til stede under afhøringen
3.6.7.4. Genafhøring af barnet
3.7. Anden efterforskning
3.7.1. Sporfund på gerningsstedet
3.7.2. Lægelig undersøgelse af barnet
3.7.3. Børnesagkyndige under efterforskningen
3.8. Afgørelse af tiltalespørgsmålet

Kapitel 4 - Sagens behandling ved retten

4.1. Afhøring af børn som vidner i retten
4.1.1. Vidnepligt
4.1.2. Bisidder for barnet
4.1.3. Bistandsadvokat for barnet
4.1.4. Afhøring af børn som vidner i retten
4.2. Dokumentation af videoafhøringer under domsforhandlingen
4.2.1. Retsplejelovens § 877,  stk. 3
4.2.2. Forberedende retsmøde til afgørelse af bevisførelsen under domsforhandlingen
4.3. Børnesagkyndige vidner under domsforhandlingen

Kapitel 5 - Kommunale myndigheders behandling af sager vedrørende mistanke om seksuelle overgreb på børn

5.1. Mistanke om seksuelle overgreb
5.2. Særligt om tiltag for at forebygge ansættelse af pædofile

Kapitel 6 - Fremmed ret og Danmarks forpligtelser i henhold til internationale konventioner

6.1. Norge
6.1.1. Anmeldelser om seksuelle overgreb mod børn
6.1.2. Afhøringer af barnet under efterforskningen
6.1.3. Sigtedes adgang til at gøre sig bekendt med barnets forklaringer under efterforskningen
6.1.4. Bevisførelsen under domsforhandlingen
6.2. Sverige
6.3. Finland
6.3.1. Anmeldelser om seksuelle overgreb mod børn
6.3.2. Afhøringer af barnet under efterforskningen
6.3.3. Sigtedes adgang til at gøre sig bekendt med barnets forklaringer under efterforskningen
6.3.4. Bevisførelsen under domsforhandlingen
6.4. Island
6.4.1. Anmeldelser om seksuelle overgreb mod børn
6.4.2. Afhøringer af barnet under efterforskningen
6.4.3. Sigtedes adgang til at gøre sig bekendt med barnets forklaringer under efterforskningen
6.4.4. Bevisførelse under domsforhandlingen
6.4.5. Andre særlige retningslinier om behandlingen af straffesager om seksuelle overgreb mod børn
6.5. Holland
6.5.1. Anmeldelser om seksuelle overgreb på børn
6.5.2. Afhøringer af barnet under efterforskningen
6.5.3. Sigtedes adgang til at gøre sig bekendt med barnets forklaringer under efterforskningen
6.5.4. Bevisførelsen under domsforhandlingen
6.6. England
6.6.1. Afhøringer af barnet under efterforskningen
6.6.2. Sigtedes adgang til at gøre sig bekendt med barnets forklaring under efterforskningen
6.6.3. Bevisførelsen under domsforhandlingen
6.7. Danmarks forpligtelser i henhold til internationale konventioner
6.7.1. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
6.7.1.1. Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6
6.7.1.2. Lindqvist-sagen
6.7.1.3. Doorson-sagen
6.7.1.4. S.N. mod Sverige
6.7.2. FNs Børnekonvention

Kapitel 7 - Børn som vidner

Kapitel 8 - Arbejdsgruppens overvejelse

8.1. Afhøring af børn
8.1.1. 4 modeller for afhøring af børn
8.1.2. Arbejdsgruppens valg af model for afhøring af børn
8.2. Hvornår bør videoafhøring af et barn overvejes
8.2.1. Barnets alder
8.2.2. Sagstyper
8.3. Varetagelse af barnets interesser i relation til retsplejelovens regler om vidnefritagelse og eventuel lægelig undersøgelse af barnet i forbindelse med politiets efterforskning
8.3.1. Varetagelse af barnets interesser i forbindelse med afhøring af barnet
8.3.2. Varetagelse af barnets interesser i forbindelse med lægeundersøgelse af barnet
8.4. Beskikkelse af forsvarer og forsvarerens tilstedeværelse i forbindelse med videoafhøringen af barnet
8.5. Gennemførelse af videoafhøringen
8.5.1. Sted og tidspunkt for foretagelse af videoafhøring
8.5.1.1. Sted for foretagelse af videoafhøring
8.5.1.2. Indretning af afhøringslokalet
8.5.1.3. Tidspunkt for foretagelse af videoafhøring
8.5.2. Andre tilstedeværende end barnet og afhøreren under afhøringen af barnet
8.5.3. Forberedelse af barnet på videoafhøringen
8.5.4. Hvem skal foretage afhøringen af barnet
8.5.4.1. Hvem skal foretage afhøringen af barnet
8.5.4.2. Særligt om forsvarerens adgang til at stille spørgsmål direkte til barnet
8.5.5. Spørgsmålet om, hvorvidt mistænkte/sigtede skal have adgang til at overvære videoafhøringen
8.5.5.1. Indledning
8.5.5.2. Arbejdsgruppens overvejelser
8.5.5.3. Arbejdsgruppens anbefaling
8.6. Den mistænktes/sigtedes adgang til at gøre sig bekendt med barnets forklaring
8.7. Genafhøring af barnet
8.8. Anvendelse af videoafhøring som bevismiddel
8.9. Uddannelse af de polititjenestemænd, der skal foretage afhøring af børn
8.10. Kommunale myndigheders, institutioners og forældres rolle i forbindelse med sager om seksuelle overgreb mod børn
8.10.1. Kommunale myndigheders og institutioners rolle
8.10.2. Forældrenes rolle

Kapitel 9 - Arbejdsgruppens lovudkast med bemærkninger

9.1. Lovudkast
9.2. Bemærkninger til lovudkastet

Bilag


Forside | Til top | Forrige | Næste
 
Justitsministeriet, Version 1.0 august 2002
Denne publikation findes på adressen: http://www.jm.dk/publikationer/bet1420