Betænkning om forsikringsaftaleloven
Betænkning nr. 1423
Indholdsfortegnelse

Forside | Til bund | Forrige | Næste


Indholdsfortegnelse

Del I. Indledning mv.

Kapitel 1. Indledning

1.1. Udvalgets kommissorium

1.2. Udvalgets sammensætning og arbejde

Kapitel 2. Sammenfatning

Kapitel 3. Gældende ret i hovedtræk

3.1. Forsikringsaftaleloven

3.2. Lov om forsikringsvirksomhed og lov om finansiel virksomhed

3.3. EU

3.4. Reglerne i de andre nordiske lande

Kapitel 4. Udvalgets generelle overvejelser

Del II. De enkelte emner

Kapitel 5. Urigtige risikooplysninger

5.1. Gældende ret

5.2. Reglerne i de andre nordiske lande

5.2.1. Norge

5.2.2. Sverige

5.2.3. Finland

5.3. Udvalgets overvejelser

Kapitel 6. Præmiebetaling

6.1. Gældende ret

6.1.1. Opsigelse af forsikringen

6.1.2. Ophør af forsikringsdækningen

6.1.3. Forsikringsaftalens ophør uden opsigelse

6.2. Reglerne i de andre nordiske lande

6.2.1. Norge

6.2.2. Sverige

6.2.3. Finland

6.3. Udvalgets overvejelser

Kapitel 7. Sikredes fremkaldelse af forsikringsbegivenheden

7.1. Gældende ret

7.2. Reglerne i de andre nordiske lande

7.2.1. Norge

7.2.2. Sverige

7.2.3. Finland

7.3. Udvalgets overvejelser

Kapitel 8. Anmeldelse af forsikringsbegivenheden

8.1. Gældende ret

8.2. Reglerne i de andre nordiske lande

8.2.1. Norge

8.2.2. Sverige

8.2.3. Finland

8.3. Udvalgets overvejelser

Kapitel 9. Selskabets betalingspligt, renter mv.

9.1. Gældende ret

9.2. Reglerne i de andre nordiske lande

9.2.1. Norge

9.2.2. Sverige

9.2.3. Finland

9.3. Udvalgets overvejelser

Kapitel 10. Forældelse

10.1. Gældende ret

10.1.1. Anvendelsesområde

10.1.2. Forældelsesfrister

10.1.3. Afbrydelse mv.

10.2. Reglerne i de andre nordiske lande

10.2.1. Norge

10.2.2. Sverige

10.2.3. Finland

10.3. Udvalgets overvejelser

Kapitel 11. Forsikringsværdien ved erstatningsopgørelse

11.1. Gældende ret

11.2. Reglerne i de andre nordiske lande

11.2.1. Norge

11.2.2. Sverige

11.2.3. Finland

11.3. Udvalgets overvejelser

Kapitel 12. Sikkerhedsforholdsregler

12.1. Gældende ret

12.1.1. Skadesforsikringer

12.1.2. Syge- og ulykkesforsikringer

12.2. Reglerne i de andre nordiske lande

12.2.1. Norge

12.2.2. Sverige

12.2.3. Finland

12.3. Udvalgets overvejelser

Kapitel 13. Brandforsikring

13.1. Gældende ret

13.1.1. Dækningsområde

13.1.2. Identifikation

13.2. Reglerne i de andre nordiske lande

13.2.1. Norge

13.2.2. Sverige

13.2.3. Finland

13.3. Udvalgets overvejelser

Kapitel 14. Direkte krav ved ansvarsforsikringer

14.1. Gældende ret

14.1.1. Forsikringsaftalelovens § 95

14.1.2. Lovpligtige ansvarsforsikringer

14.2. Reglerne i de andre nordiske lande

14.2.1. Norge

14.2.2. Sverige

14.2.3. Finland

14.3. Udvalgets overvejelser

Kapitel 15. Samlivsforhold og begunstigelse

15.1. Gældende ret

15.2. Reglerne i de andre nordiske lande

15.3. Udvalgets overvejelser

Kapitel 16. Kontraherings- og begrundelsespligt

16.1. Gældende ret

16.1.1. Kontraheringspligt

16.1.2. Begrundelsespligt

16.2. Reglerne i de andre nordiske lande

16.2.1. Norge

16.2.2. Sverige

16.2.3. Finland

16.3. Udvalgets overvejelser

Kapitel 17. Opsigelse

17.1. Gældende ret

17.2. Reglerne i de andre nordiske lande

17.2.1. Norge

17.2.2. Sverige

17.2.3. Finland

17.3. Udvalgets overvejelser

Kapitel 18. Forsikringsselskabets informationspligt

18.1. Gældende ret

18.1.1. Forsikringsaftaleloven

18.1.3. Lov om visse forbrugeraftaler

18.1.4. Lov om finansiel virksomhed og markedsføringsloven

18.1.5. Retningslinjer fra økonomi- og erhvervsministeren, forbrugerombudsmanden og Finanstilsynet

18.1.6. Branchehenstillinger

18.1.7. Ulovbestemt informationspligt

18.1.8. Forsikringsformidling

18.2. Reglerne i de andre nordiske lande

18.2.1. Norge

18.2.2. Sverige

18.3. Udvalgets overvejelser

Kapitel 19. Forsikringer og førtidspension

19.1. Gældende ret

19.1.1. De nuværende forsikringsbetingelser

19.1.2. Førtidspensionsreformen

19.2. Reglerne i de andre nordiske lande

19.3. Udvalgets overvejelser

Kapitel 20. Ulykkesdefinition

20.1. Gældende ret

20.2. Reglerne i de andre nordiske lande

20.3. Udvalgets overvejelser

Kapitel 21. Kollektive forsikringer

21.1. Gældende ret

21.2. Reglerne i de andre nordiske lande

21.2.1. Norge

21.2.2. Sverige

21.2.3. Finland

21.3. Udvalgets overvejelser

Del III. Lovudkast mv.

Kapitel 22. Økonomiske og administrative konsekvenser af udvalgets forslag

Kapitel 23. Udvalgets lovudkast med bemærkninger

23.1. Lovudkast

23.2. Specielle bemærkninger

23.3. Lovskitse vedrørende forældelse

23.3.1. Lovskitse

23.3.2. Specielle bemærkninger

Del IV. Bilag

(Link til bilag i pdf-format)
Bilag 1. Udvalgets kommissorium med bilag (pdf - 210 Kb)

Bilag 2. Udvalgets redegørelse af 14. januar 2000 om ændring af for sikringsaftalelovens § 120 vedrørende forsikringsselskabers hæftelse for ulykker og sygdom, der indtræder i forsikringstiden (pdf - 1.241 Kb)

Bilag 3. Brev af 10. oktober 2001 fra udvalgets formand til justitsministeren og dennes svar af 23. januar 2002 (pdf - 101 Kb)

Bilag 4. Rådet for Forsikring og Pensions medlemshenstilling vedrørende forsikringsselskabers og pensionskassers brug af helbredsoplysninger (Information 47/97) (uden bilag) (pdf - 449 Kb)

Bilag 5. Forsikring & Pensions udkast til forsikringsselskabernes vejledning om genoplivningsreglen ved manglende præmiebetaling (pdf - 43 Kb)

Bilag 6. Rådet for Forsikring & Pensions information 130/98 om den forbrugerpolitiske handlingsplan for forsikrings- og pensionserhvervet, herunder medlemshenstilling om god forsikringsskik for rådgivning, forbud mod egentligt dørsalg samt begrundelses- og klagevejledningspligt i forbindelse med skadebehandling (pdf - 626 Kb)

Bilag 7. Justitsministerens besvarelse af spørgsmål nr. 22 og 23 af 23. februar 2001 fra Folketingets Socialudvalg (pdf - 256 Kb)

Bilag 8. Økonoministerens besvarelse af spørgsmål nr. 66 og 67 af 26. juni 1998 fra Folketingets Socialudvalg (pdf - 47 Kb)

Bilag 9. Forsikring & Pensions udtalelse af 28. september 2001 (pdf - 189 Kb)

Bilag 10. Den norske forsikringsaftalelovs regler om kollektive forsikringer (pdf - 276 Kb)

Bilag 11. Det seneste udkast til en ny svensk forsikringsaftalelovs regler om kollektive forsikringer (pdf - 661Kb)

Bilag 12. Den finske forsikringsaftalelovs regler om kollektive forsikringer (pdf - 110 Kb)

 

Forside | Til top | Forrige | Næste

Justitsministeriet, Version 1.0 november 2002

Denne publikation findes på adressen: http://www.jm.dk/