Straffelovrådets betænkning om straffastsættelse og strafferammer
Betænkning nr. 1424
Indholdfortegnelse

Forside | Til bund | Forrige | Næste


Indholdsfortegnelse

Bind I.

Kapitel 1. Indledning

1. Straffelovrådets kommissorium
2. Resumé af Straffelovrådets forslag mv.
2.1.1. Statistisk undersøgelse af domspraksis mv.
2.1.2. Resumé af bind I (Almindelig del)
2.1.3. Resumé af bind II (Speciel del)
3. Straffelovrådets sammensætning

Kapitel 2. Strafferammesystemet

1. Indledning
2. Gældende ret
2.1. Minimum og maksimum
2.2. Normalstrafferammer og sidestrafferammer
2.3. Afskaffelse af hæftestraffen
2.4. De nugældende strafferammer
3. Kriterier for valg af strafferammesystem
3.1. Straffelovens forarbejder
3.2. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
3.3. Begrundelser i nyere lovgivning
3.3.1.1. Almenprævention og den samfundsmæssige vurdering
3.3.1.2. Påvirkning fra og af domstolenes strafudmålingspraksis
3.3.1.3. Retspraksis har ”udnyttet” den nuværende strafferamme
3.3.1.4. Gentagelse
3.3.1.5. Handlingens farlige karakter mv.
3.3.1.6. Harmonisering inden for loven
3.3.1.7. International harmonisering
3.3.1.8. Spredning af straffene
3.3.1.9. Den historiske udvikling
3.3.1.10. Kriminalforsorgens kapacitet
3.3.1.11. Straffeprocessuelle hensyn mv.
4. Fremmed ret
4.1. Finland
4.2. Norge
4.3. Sverige
4.4. Nordisk Strafferetskomité

Kapitel 3. Den almene retsopfattelse

1. Indledning
2. De første retsbevidsthedsundersøgelser fra henholdsvis 1954 og 1962
3. Horsensundersøgelsen i 1975
4. Lægdommerundersøgelsen i 1987
5. Rockwool Fondens undersøgelse i 1997
6. International Crime Victims Survey, 2000
7. Sammenfatning

Kapitel 4. Strafniveauet for forskellige typer af forbrydelser

1. Indledning
2. Strafniveauet vurderet ud fra straffens art
3. Strafniveauet vurderet ud fra straflængderne
4. Strafmasse pr. afgørelse
5. Strafmasse pr. forbrydelsesart
6. Sammenfatning

Kapitel 5. Strafferammers minimum og maksimum

1. Indledning
2. Gældende ret mv.
2.1. Strafminimum
2.2. Strafmaksimum
3. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
4. Fremmed ret
4.1 Norge
4.2 Sverige
4.3 Finland
4.4 Nordisk Strafferetskomité
5. Rådskonklusioner om den metode, der skal anvendes ved indbyrdes tilnærmelse af strafferetlige sanktioner
6. Straffelovrådets overvejelser

Kapitel 6. Normal- og sidestrafferammer

1. Indledning
2. Gældende ret mv. vedrørende højere sidestrafferammer
2.1.1 Skærpende omstændigheder
2.1.2 Død, livsfare m.m. som følge
2.1.3 Andre følger
2.1.4 Tidspunktet
2.1.5 Forurettedes status
2.1.6 Gerningsmandens status
2.1.7 Motivet
2.1.8 Udførelsesmåden
2.1.9 Gentagelse
2.1.10 Andet
3. Gældende ret mv. vedrørende lavere sidestrafferammer
3.1.1. Formildende omstændigheder
3.1.2. Manglende (væsentlige) følger
3.1.3. Andre særlige omstændigheder
4. Gældende ret vedrørende straffelovens § 83
5. Straffelovrådets betænkning nr. 1089/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
6. Fremmed ret
7. Straffelovrådets overvejelser

Kapitel 7. Fængselsstraffens faste minimum

1. Indledning
2. Gældende ret
3. Forarbejderne til borgerlig straffelov med ikrafttræden i 1933
4. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
5. Fremmed ret
5.1. Norge
5.2. Sverige
5.3. Finland
5.4. Island
5.5. Holland
5.6. Tyskland
5.7. Nordisk Strafferetskomité
6. Straffelovrådets overvejelser

Kapitel 8. Fængsel på livstid

1. Indledning
2. Gældende ret
3. Fremmed ret
3.1. Norge
3.2. Finland
3.3. Sverige
3.4. Nordisk Strafferetskomité
4. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
5. Straffelovrådets overvejelser

Kapitel 9. Straffastsættelse

1. Indledning
2. Forarbejderne til § 80 i borgerlig straffelov med ikrafttræden i 1933
3. Ændringen af § 80 ved lov nr. 319 af 13. juni 1973 om ændring af borgerlig straffelov (Mindre berigelsesforbrydelser m.m.)
4. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
5. Retspraksis vedrørende straffelovens § 80
6. Fremmed ret
6.1. Norge
6.2. Sverige
6.3. Finland
6.4. Nordisk Strafferetskomité
7. Straffelovrådets overvejelser

Kapitel 10. Strafnedsættelse og strafbortfald mv.

1. Indledning
2. Forarbejderne til §§ 84 og 85 i borgerlig straffelov med ikrafttræden i 1933
3. Ændringerne af § 85 ved lov nr. 163 af 31. maj 1961 om ændring i borgerlig straffelov (Ungdomsfængsel, betingede domme m.v.) og lov nr. 320 af 13. juni 1973 om ændring af borgerlig straffelov, af lov om ikrafttræden af borgerlig straffelov m.m. og af lov om rettens pleje (Strafferetlige foranstaltninger m.m.)
4. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
5. Retspraksis vedrørende straffelovens §§ 84 og 85 m.fl.
6. Fremmed ret
6.1. Norge
6.2. Sverige
6.3. Finland
7. Straffelovrådets overvejelser

Kapitel 11. Tilståelsens betydning for strafudmålingen mv.

1. Indledning
2. Tilståelse om egne strafbare forhold
3. Oplysning om tredjemands strafbare forhold
4. Retsplejelovens § 752, stk. 3, 2. pkt.
5. Fremmed ret
5.1. Norge
5.2. Sverige
5.3. Finland
5.4. Nordisk Strafferetskomité
6. Nyere synspunkter om adgangen til at ”tilbyde” påtalebegrænsning, stille reduceret straf i udsigt mv. som ”modydelse” for at opnå sigtedes forklaring om egne eller andres straf- bare forhold
7. Straffelovrådets overvejelser

Kapitel 12. Bøder

1. Indledning
2. Forarbejderne til § 51 i borgerlig straffelov med ikrafttræden i 1933
3. Ændringen af § 51 ved Lov Nr. 87 af 15. Marts 1939 om Ændringer i og Tilføjelser til Borgerlig Straffelov af 15. april 1930
4. Senere ændringer af § 51
5. Straffelovrådets tidligere overvejelser
6. Fremmed ret
6.1. Norge
6.2. Sverige
6.3. Finland
6.4. Nordisk Strafferetskomité
6.5. EU-retten
7. Lov nr. 475 af 31. maj 2000 om ændring af færdselsloven (Bødefastsættelse)
8. Bødeundersøgelsen
9. Straffelovrådets overvejelser

Kapitel 13. Sammenstød

1. Indledning
2. Forarbejderne til §§ 88 og 89 i borgerlig straffelov med ikrafttræden i 1933
3. Senere ændringer af straffelovens §§ 88 og 89
4. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
5. Retspraksis mv.
6. Lov nr. 475 af 31. maj 2000 om ændring af færdselsloven (Bødefastsættelse)
7. Fremmed ret
7.1 Norge
7.2 Sverige
7.3 Finland
7.4 Nordisk Strafferetskomité
8. Straffelovrådets overvejelser

Bind II.

Kapitel 14. Forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed og mod statsforfatnin-gen og de øverste statsmyndigheder mv. (straffelovens §§ 98–118 a)

1. Indledning
2. Gældende ret mv.
2.1. Straffelovens kapitel 12 (§§ 98-110 e) (forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed)
2.2. Straffelovrådets kapitel 13 (§§ 111-118) (forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder mv.)
3. Lov nr. 225 af 7. juni 1952 om ændringer i og tilføjelser til borgerlig straffelov af 15. april 1930, jfr. lovbekendtgørelse nr. 215 af 24. juni 1939
4. Lov nr. 228 af 6. juni 1985 om ændring af borgerlig straffelov og lov om visse forholds- regler i henhold til De Forenede Nationers pagt
5. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
6. Lov nr. 378 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkur- rence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige (Gennemførelse af FN-konventionen til bekæmpelse af finansiering af terrorisme, gennemførelse af FN´s Sikkerhedsråds resolution nr. 1373 (2001) samt øvrige initiativer til bekæmpelse af terror- isme mv.)
7. Straffelovrådets overvejelser

Kapitel 15. Forbrydelser mod den offentlige myndighed mv. (straffelovens §§ 120-132 a)

1. Indledning
2. §§ 120 og 121 (opløb mv. og fornærmelig tiltale mv.)
2.1. Gældende ret mv.
2.2. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
2.3. Straffelovrådets overvejelser
3. § 122 (aktiv bestikkelse)
3.1. Gældende ret mv.
3.2. Tidligere ændringer af § 122
3.2.1. Lov nr. 228 af 4. april 2000 om ændring af straffeloven (Grov momssvig, EU-svig og bestikkelse af udenlandske tjenestemænd mv.
3.3. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
3.4. Straffelovrådets overvejelser
4. § 123 (vidnetrusler mv.)
4.1. Gældende ret mv.
4.2. Statistisk undersøgelse af domspraksis
4.3. Straffelovrådets overvejelser
5. §§ 124 og 125 (fangeflugt mv.)
5.1. Gældende ret mv.
5.2. Tidligere ændringer af §§ 124 og 125
5.2.1. Lov Nr. 87 af 15. Marts 1939 om Ændringer i og Tilføjelser til Borgerlig Straffelov af 15. April 1930
5.2.2. Lov nr. 225 af 7. juni 1952 om ændringer i og tilføjelser til borgerlig straffelov af 15. april 1930, jfr. lovbekendtgørelse nr. 215 af 24. juni 1939
5.3. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
5.4. Lov nr. 382 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forvalt-ningsloven (Fangeflugt og begrænsninger i indsattes adgang til aktindsigt)
5.5. Straffelovrådets overvejelser
6. § 125 a (menneskesmugling)
6.1. Gældende ret mv.
6.2. Lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og færdselsloven (Skærpelse af straffen for voldtægt, vold, uagtsomt manddrab, uagtsom betydelig legemsbeskadigelse, forsætlig fareforvoldelse, biltyveri, grov forstyrrelse af ro og orden, menneskesmugling og menneskehandel m.v.)
6.3. Statistisk undersøgelse af domspraksis
6.4. Straffelovrådets overvejelser
7. §§ 130 og 131 (udøvelse af ikke tilkommende offentlig myndighed samt foregivelse af offentlig myndighed mv. og udøvelse af virksomhed uden at have adkomst hertil mv.)
7.1. Gældende ret mv.
7.2. Tidligere ændringer af § 131
7.2.1. Lov Nr. 87 af 15. Marts 1939 om Ændringer i og Tilføjelser til Borgerlig Straffelov af 15. April 1930
7.2.2. Lov nr. 385 af 10. juni 1987 om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Øko-nomisk kriminalitet)
7.3. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
7.4. Straffelovrådets overvejelser
8. §§ 126-129 a og 132-132 a (øvrige bestemmelser)
8.1. Gældende ret mv.
8.2. Tidligere ændringer af §§ 128, 129 og 129 a
8.2.1. Lov Nr. 87 af 15. Marts 1939 om Ændringer i og Tilføjelser til Borgerlig Straf-felov af 15. April 1930
8.2.2. Lov nr. 225 af 7. juni 1952 om ændringer i og tilføjelser til borgerlig straffelov af 15. april 1930, jfr. lovbekendtgørelse nr. 215 af 24. juni 1939
8.3. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
8.4. Straffelovrådets overvejelser

Kapitel 16. Forbrydelser mod den offentlige orden og fred (straffelovens §§ 133-143)

1. Indledning
2. §§ 133-134 b (opløb, grov forstyrrelse af ro og orden samt maskeringsforbud)
2.1. Gældende ret mv.
2.2. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
2.3. Lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og færdsels- loven (Skærpelse af straffen for voldtægt, vold, uagtsomt manddrab, uagtsom betydelig legemsbeskadigelse, forsætlig fareforvoldelse, biltyveri, grov forstyrrelse af ro og orden, menneskesmugling og menneskehandel mv.)
2.4. Straffelovrådets overvejelser
3. §§ 135-143 (øvrige forbrydelser mod den offentlige orden og fred)
3.1. Gældende ret mv.
3.2. Tidligere ændringer af §§ 136 og 137
3.2.1. Lov Nr. 87 af 15. Marts 1939 om Ændringer i og Tilføjelser til Borgerlig Straffelov af 15. April 1930
3.2.2. Lov nr. 225 af 7. juni 1952 om ændringer i og tilføjelser til borgerlig straffelov af 15. april 1930, jfr. lovbekendtgørelse nr. 215 af 24. juni 1939 554
3.3. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
3.4. Straffelovrådets overvejelser

Kapitel 17. Forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv mv. (straffelovens §§ 144-152 f og §§ 154-157)

1. Indledning
2. §§ 144-145 (passiv bestikkelse og modtagelse mv. af ydelser for privat vindings skyld)
2.1. Gældende ret mv.
2.2. Tidligere ændringer af § 144
2.2.1 Lov nr. 228 af 4. april 2000 om ændring af straffeloven (Grov momssvig, EU-svig og bestikkelse af udenlandske tjenestemænd mv.)
2.3. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
2.4. Straffelovrådets overvejelser
3. §§ 146-151 (misbrug af domsmyndighed mv.)
3.1. Gældende ret mv.
3.2. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
3.3. Straffelovrådets overvejelser
4. §§ 152-152 e (tavshedspligt)
4.1. Gældende ret mv.
4.2. Tidligere ændringer af §§ 152-152 d
4.2.1. Lov Nr. 87 af 15. Marts 1939 om Ændringer i og Tilføjelser til Borgerlig Straffelov af 15. April 1930
4.2.2. Lov nr. 212 af 4. juni 1965 om ændringer i borgerlig straffelov (Konfiskation, fuldbyrdelse af frihedsstraf m.v.)
4.2.3. Lov nr. 89 af 29. marts 1972 om ændring af borgerlig straffelov, af lov om ikrafttræden af borgerlig straffelov m.m., af lov om rettens pleje og af lov om uretmæssig konkurrence og varebetegnelse (Privatlivets fred m.m.)
4.2.4. Lov nr. 573 af 19. december 1985 om ændring af borgerlig straffelov (Tavsheds-pligt)
4.2.5. Lov nr. 399 af 13. juni 1990 om ændring af straffeloven (Meddelelseshæleri)
4.3. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
4.4. Straffelovrådets overvejelser
5. §§ 154-157 (øvrige bestemmelser)
5.1. Gældende ret mv.
5.2. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
5.3. Straffelovrådets overvejelser

Kapitel 18. Falsk forklaring og falsk anklage (straffelovens §§ 158-165)

1. Indledning
2. §§ 158-160 (falsk forklaring for retten)
2.1. Gældende ret mv.
2.2. Tidligere ændringer af §§ 158 og 159
2.2.1. Lov nr. 163 af 31. maj 1961 om ændringer i borgerlig straffelov (Ungdoms-fængsel, betingede domme m.v.)
2.2.2. Lov nr. 212 af 4. juni 1965 om ændringer i borgerlig straffelov (Konfiskation, fuldbyrdelse af frihedsstraf m.v.)
2.2.3. Lov nr. 268 af 26. juni 1975 om ændring af borgerlig straffelov, af lov om ikrafttræden af borgerlig straffelov m.m. og af retsplejeloven (Psykisk abnormitet, narkotikakriminalitet, beskyttelse af diplomater m.v.)
2.3. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
2.4. Lov nr. 258 af 8. maj 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet og lov om international fuld- byrdelse af straf m.v. (Gennemførelse af EU-retshjælpskonventionen, den 2. tillægs-protokol til Europarådets retshjælpskonvention og EU-rammeafgørelse om fælles ef-terforskningshold)
2.5. Statistisk undersøgelse af domspraksis
2.6. Straffelovrådets overvejelser
3. §§ 161-163 (falsk erklæring til brug for det offentlige)
3.1. Gældende ret mv.
3.2. Tidligere ændringer af §§ 161-163
3.2.1. Lov nr. 163 af 31. maj 1961 om ændringer i borgerlig straffelov (Ungdoms-fængsel, betingede domme m.v.)
3.2.2. Lov nr. 212 af 4. juni 1965 om ændringer i borgerlig straffelov (Konfiskation, fuldbyrdelse af frihedsstraf m.v.)
3.2.3. Lov nr. 388 af 22. maj 1996 om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Data-kriminalitet)
3.3. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
3.4. Overvejelser i Udvalget om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet
3.5. Straffelovrådets overvejelser
4. §§ 164 og165 (falsk anklage og klagemål)
4.1. Gældende ret mv.
4.2. Tidligere ændringer af §§ 164 og 165
4.2.1. Lov nr. 248 af 9. juni 1967 om ændringer i borgerlig straffelov (Forældelse,
pornografi, homoseksuel prostitution m.v.)
4.3. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
4.4. Statistisk undersøgelse af domspraksis
4.5. Straffelovrådets overvejelser

Kapitel 19. Forbrydelser vedrørende bevismidler og penge (straffelovens §§ 166-179)

1. Indledning
2. §§ 171-172 (dokumentfalsk)
2.1. Gældende ret mv.
2.2. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
2.3. Overvejelser i Udvalget om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet
2.4. Statistisk undersøgelse af domspraksis
2.5. Straffelovrådets overvejelser
3. §§ 173-175 og 178 (andre dokumentforbrydelser)
3.1. Gældende ret mv.
3.2. Straffelovrådets udtalelse af 21. april 1986 om betænkning nr. 1066/1986 om bekæm-pelse af økonomisk kriminalitet
3.3. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
3.4. Overvejelser i Udvalget om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet
3.5. Statistisk undersøgelse af domspraksis
3.6. Straffelovrådets overvejelser
4. §§ 176-177 og 179 (mærkeforbrydelser)
4.1. Gældende ret mv.
4.2. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
4.3. Straffelovrådets overvejelser
5. §§ 166-170 (pengefalsk)
5.1. Gældende ret mv.
5.2. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
5.3. Overvejelser i Udvalget om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet
5.4. Statistisk undersøgelse af domspraksis
5.5. Straffelovrådets overvejelser

Kapitel 20. Almenfarlige og almenskadelige handlinger (straffelovens §§ 180-196)

1. Indledning
2. §§ 180-182 (brandstiftelse)
2.1. Gældende ret mv.
2.2. Tidligere ændringer af §§ 180 og 181
2.2.1. Lov nr. 212 af 4. juni 1965 om ændringer i borgerlig straffelov (Konfiskation, fuldbyrdelse af frihedsstraf m.v.)
2.2.2. Lov nr. 256 af 27. maj 1981 om ændring af borgerlig straffelov (Voldtægt, røveri og brandstiftelse)
2.3. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
2.4. Statistisk undersøgelse af domspraksis
2.5. Straffelovrådets overvejelser
3. §§ 183, 183 a, 184 og 192 a (sprængning, flykapring, grove våbenlovsovertrædelser mv.).
3.1. §§ 183, 183 a og 184 (sprængning, flykapring og forstyrrelse af sikkerheden for jernbanedrift mv.)
3.1.1. Gældende ret mv.
3.1.2. Tidligere ændringer af §§ 183 og 183 a
3.1.2.1. Lov nr. 256 af 27. maj 1981 om ændring af borgerlig straffelov (Voldtægt, røveri og brandstiftelse)
3.1.2.2. Lov nr. 6 af 3. januar 1992 om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Samfundstjeneste m.v.)
3.1.3. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse.
3.2. § 192 a (grove våbenlovsovertrædelser mv.)
3.2.1. Gældende ret mv.
3.3. Lov nr. 378 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkur-rence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige (Gennemførelse af FN-konventionen til bekæmpelse af finansiering af terrorisme, gennemførelse af FN´s Sikkerhedsråds resolution nr. 1373 (2001) samt øvrige initiativer til bekæmpelse af terrorisme mv.)
3.4. Straffelovrådets overvejelser
4. § 191 (narkotikaforbrydelser)
4.1. Gældende ret mv.
4.2. Tidligere ændringer af § 191 mv.
4.2.1. Lov nr. 296 af 9. juni 1971 om ophævelse af revisionsbestemmelser vedrørende lov om euforiserende stoffer og borgerlig straffelovs § 191
4.2.2. Lov nr. 268 af 26. juni 1975 om ændring af borgerlig straffelov, af lov om ikraft-træden af borgerlig straffelov m.m. og af retsplejeloven (Psykisk abnormitet, narkotikakriminalitet, beskyttelse af diplomater m.v.)
4.2.3. Lov nr. 465 af 7. juni 2001 om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Hæleri og anden efterfølgende medvirken samt IT-efterforskning)
4.3. Forslag til EU-rammeafgørelse om fastsættelse af mindsteregler for gerningsindholdet i strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og sanktionerne herfor
4.4. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
4.5. Statistisk undersøgelse af domspraksis
4.6. Straffelovrådets overvejelser
5. §§ 186-190, 192 og 195 (visse sundheds- og miljøfarlige handlinger)
5.1. Gældende ret mv.
5.2. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
5.3. Straffelovrådets overvejelser
6. § 185 og §§ 193-194 samt § 196 (andre bestemmelser i kapitel 20 og 21, herunder grov miljøkriminalitet)
6.1. Gældende ret mv.
6.2. Tidligere ændringer af §§ 185 og 193
6.2.1. Lov nr. 212 af 4. juni 1965 om ændringer i borgerlig straffelov (Konfiskation, fuldbyrdelse af frihedsstraf m.v.)
6.2.2. Lov nr. 229 af 6. juni 1985 om ændring af straffeloven (Datakriminalitet)
6.3. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
6.4. Overvejelser i Udvalget om økonimisk kriminalitet og datakriminalitet
6.5. Straffelovrådets overvejelser

Kapitel 21. Betleri og skadelig erhvervsvirksomhed (straffelovens §§ 197-206)

1. Indledning
2. § 197 (betleri)
2.1. Gældende ret mv.
2.2. Tidligere ændringer
2.2.1. Lov nr. 212 af 4. juni 1965 om ændringer i borgerlig straffelov (Konfiskation,
fuldbyrdelse af frihedsstraf m.v.)
2.3. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
2.4. Straffelovrådets overvejelser
3. §§ 203 og 204 (erhvervsmæssigt og offentligt hasardspil)
3.1. Gældende ret mv.
3.2. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
3.3. Straffelovrådets overvejelser
4. §§ 202 og 206 (erhvervsmæssig udnyttelse og svig i bestemte relationer)
4.1. Gældende ret mv.
4.2. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
4.3. Straffelovrådets overvejelser

Kapitel 22. Forbrydelser i familieforhold (straffelovens §§ 208-215)

1. Indledning
2. § 208 (bigami)
2.1. Gældende ret mv.
2.2. Tidligere ændringer
2.2.1 Lov nr. 373 af 7. juni 1989 om ændring af ægteskabsloven, arveloven, straffe- loven og lov om afgift af arv og gave (Ændringer som følge af indførelse af registreret partnerskab)
2.2.2. Lov nr. 433 af 31. maj 2000 om ændring af forskellige lovbestemmelser i forbin-delse med gennemførelsen af en lov om fuldbyrdelse af straf mv. (Ændringer som følge af straffuldbyrdelsesloven, afskaffelse af hæftestraffen og prøveløsladelse af livstidsdømte mv.) 682
2.3. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
2.4. Straffelovrådets overvejelser
3. § 210 (incest)
3.1. Gældende ret mv.
3.2. Tidligere ændringer af § 210
3.2.1. Lov nr. 163 af 31. maj 1961 om ændringer i borgerlig straffelov (Ungdoms-fængsel, betingede domme m.v.)
3.2.2. Lov nr. 212 af 4. juni 1965 om ændringer i borgerlig straffelov (Konfiskation, fuldbyrdelse af frihedsstraf m.v.)
3.2.3. Lov nr. 248 af 9. juni 1967 om ændringer i borgerlig straffelov (Forældelse, pornografi, homoseksuel prostitution m.v.)
3.2.4. Lov nr. 349 af 23. maj 1997 om ændring af retsplejeloven, straffeloven og erstat-ningsansvarsloven (Styrkelse af retsstillingen for ofre for forbrydelser m.v.)
3.3. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
3.4. Statistisk undersøgelse af domspraksis
3.5. Straffelovrådets overvejelser
4. § 213 (vanrøgt mv.)
4.1. Gældende ret mv.
4.2. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
4.3. Straffelovrådets overvejelser
5. § 215 (unddragelse fra forældremyndighed mv.)
5.1. Gældende ret mv.
5.2. Tidligere ændringer af § 215
5.2.1. Lov nr. 793 af 27. november 1990 om international fuldbyrdelse af forældremyn-dighedsafgørelser m.v. (Internationale børnebortførelser)
5.3. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
5.4. Statistisk undersøgelse af domspraksis
5.5. Straffelovrådets overvejelser

Kapitel 23. Sædelighedsforbrydelser (straffelovens §§ 216-236)

1. Indledning
2. §§ 216-217 (voldtægt og anden tvang mv.)
2.1. Gældende ret mv.
2.2. Tidligere ændringer af §§ 216 og 217
2.2.1. Lov nr. 248 af 9. juni 1967 om ændringer i borgerlig straffelov (Forældelse, pornografi, homoseksuel prostitution m.v.)
2.2.2. Lov nr. 256 af 27. maj 1981 om ændring af borgerlig straffelov (Voldtægt, røveri og brandstiftelse)
2.3. Tidligere ændringer af §§ 224 og 225
2.3.1. § 224
2.3.2. § 225
2.4. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
2.5. Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Skærpelse af straffen for vold, voldtægt, uagtsomt manddrab og forsætlig fareforvoldelse, nævningesager m.v.) (L 161) (2001) 711
2.6. Forslag til lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for voldtægt) (L 27) (2001)
2.7. Lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og færdselsloven (Skærpelse af straffen for voldtægt, vold, uagtsomt manddrab, uagtsom betydelig legemsbeskadigelse, forsætlig fareforvoldelse, biltyveri, grov forstyrrelse af ro og orden, menneskesmugling og menneskehandel mv.)
2.8. Statistisk undersøgelse af domspraksis
2.9. Straffelovrådets overvejelser
3. §§ 218-227 (angreb på særlige persongrupper)
3.1. §§ 218-220
3.1.1. Gældende ret mv.
3.1.2. Tidligere ændringer af §§ 218-220
3.1.2.1. § 218
3.1.2.2. § 219
3.1.2.3. § 220
3.1.3. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
3.2. § 221
3.2.1. Gældende ret mv.
3.2.2. Tidligere ændringer af § 221
3.2.3. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
3.3. §§ 222 og 223
3.3.1. Gældende ret mv.
3.3.2. Tidligere ændringer af §§ 222 og 223
3.3.2.1. § 222
3.3.2.2. § 223
3.3.3. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
3.4. § 223 a
3.4.1. Gældende ret mv.
3.5. §§ 226 og 227
3.5.1. Gældende ret mv.
3.5.2. Tidligere ændringer af § 226
3.5.3. Straffelovens betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
3.6. Statistisk undersøgelse af domspraksis
3.7. Straffelovrådets overvejelser
4. §§ 228 og 229 samt §§ 231 og 233 (rufferi og alfonseri mv.)
4.1. Gældende ret mv.
4.2. Tidligere ændringer af §§ 228 og 229 samt §§ 231 og 233
4.2.1. § 228
4.2.2. § 229
4.2.3. § 231
4.2.4. § 233
4.3. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
4.4. Straffelovrådets overvejelser
5. § 232 (blufærdighedskrænkelse)
5.1. Gældende ret mv.
5.2. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
5.3. Statistisk undersøgelse af domspraksis
5.4. Straffelovrådets overvejelser
6. §§ 230, 234 og 235 (børnepornografi mv.)
6.1. Gældende ret mv.
6.2. Tidligere ændringer af §§ 234 og 235
6.2.1. § 234
6.2.2. § 235
6.3. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
6.4. EU-rammeafgørelse om bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi
6.5. Statistisk undersøgelse af domspraksis
6.6. Straffelovrådets overvejelser
7. § 236 (overtrædelse af pålæg til sædelighedsdømte)
7.1. Gældende ret mv.
7.2. Tidligere ændringer af § 236
7.3. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
7.4. Straffelovrådets overvejelser

Kapitel 24. Voldsforbrydelser (straffelovens § 119 samt §§ 244-248)

1. Indledning
2. Gældende ret vedrørende §§ 244-248
3. Lov nr. 272 af 3. maj 1989 om ændring af borgerlig straffelov (Vold og børnepornografi), jf. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse 765
4. Lov nr. 366 af 18. maj 1994 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og offererstatnings-loven (Bekæmpelse af vold)
5. Lov nr. 350 af 23. maj 1997 om ændring af straffeloven, våbenloven og lov om restaura- tions- og hotelvirksomhed m.v. (Skærpelse af straffen for særlig grov vold og for besiddelse af knive og slagvåben, sikkerhedsmæssige krav til restaurationers indretning m.v.)
6. Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Skærpelse af straffen for vold, voldtægt, uagtsomt manddrab og forsætlig fareforvoldelse, nævningesager m.v.) (L 161)
7. Lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og færdselsloven (Skærpelse af straffen for voldtægt, vold, uagtsomt manddrab, uagtsom betydelig legemsbe-skadigelse, forsætlig fareforvoldelse, biltyveri, grov forstyrrelse af ro og orden, menneske-smugling og menneskehandel mv.)
8. § 119 (visse forbrydelser mod offentlig myndighed)
8.1. Gældende ret mv.
8.2. Tidligere ændringer af § 119
8.3. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
9. Fremmed ret
10. Statistisk undersøgelse af domspraksis
11. Straffelovrådets overvejelser

Kapitel 25. Andre forbrydelser mod liv og legeme (straffelovens §§ 237-241 og §§ 249-254)

1. Indledning
2. Forsætligt drab (§§ 237-240)
2.1. § 237
2.2. § 238
2.3. § 239
2.4. § 240
3. Uagtsomt manddrab og uagtsom, betydelig legemsbeskadigelse (§§ 241 og 249) mv...
3.1. § 241
3.2. § 249
3.3. Lov nr. 498 af 7. juni 2001 om ændring af færdselsloven (Skærpelse af straffen for grove færdselslovsovertrædelser og indførelse af kørselsforbud)
4. Forskellige faredelikter (§§ 250-254)
4.1. § 250
4.2. § 251
4.3. § 252
4.4. § 253
4.5. § 254
5. Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Skærpelse af straffen for vold, voldtægt, uagtsomt manddrab og forsætlig fareforvoldelse, nævningesager m.v.) (L 161)
6. Lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og færdselsloven (Skærpelse af straffen for voldtægt, vold, uagtsomt manddrab, uagtsom betydelig legemsbe-skadigelse, forsætlig fareforvoldelse, biltyveri, grov forstyrrelse af ro og orden, menneske-smugling og menneskehandel mv.)
7. Fremmed ret
8. Statistisk undersøgelse af domspraksis
9. Straffelovrådets overvejelser

Kapitel 26. Forbrydelser mod den personlige frihed (straffelovens §§ 260-262 a)

1. Indledning
2. Gældende ret mv.
3. Straffelovrådets i betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
4. Lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og færdselsloven (Skærpelse af straffen for voldtægt, vold, uagtsomt manddrab, uagtsom betydelig legemsbe-skadigelse, forsætlig fareforvoldelse, biltyveri, grov forstyrrelse af ro og orden, menneske-smugling og menneskehandel mv.)
5. Statistisk undersøgelse af domspraksis
6. Straffelovrådets overvejelser

Kapitel 27. Freds- og ærekrænkelser (straffelovens § 153 samt §§ 263-275 a)

1. Indledning
2. §§ 263-264 d (krænkelser af privatlivets fred)
2.1. Gældende ret mv.
2.2. Tidligere ændringer af §§ 263-264 d
2.2.1. Lov Nr. 87 af 15. Marts 1939 om Ændringer i og Tilføjelser til Borgerlig Straffelov af 15. April 1930
2.2.2. Lov nr. 212 af 4. juni 1965 om ændringer i borgerlig straffelov (Konfiskation, fuldbyrdelse af frihedsstraf m.v.)
2.2.3. Lov nr. 89 af 29. marts 1972 om ændring af borgerlig straffelov, af lov om ikraft-træden af borgerlig straffelov m.m., af lov om rettens pleje og af lov om uretmæssig konkurrence og varebetegnelse (Privatlivets fred m.m.)
2.2.4. Lov nr. 229 af 6. juni 1985 om ændring af straffeloven (Datakriminalitet)
2.2.5. Lov nr. 6 af 3. januar 1992 om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Sam-fundstjeneste m.v.)
2.3. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
2.4. Overvejelser i Udvalget om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet, herunder om § 153
2.5. Straffelovrådets overvejelser
3. §§ 265-266 c (visse forulempelser og trusler mv.)
3.1. Gældende ret mv.
3.2. Tidligere ændringer af §§ 265, 266 b og 266 c
3.2.1. Lov nr. 212 af 4. juni 1965 om ændringer i borgerlig straffelov (Konfiskation, fuldbyrdelse af frihedsstraf m.v.)
3.2.2. Lov nr. 288 af 9. juni 1971 om ændring af borgerlig straffelov (Forbud mod propaganda for krig og mod racediskrimination m.v.)
3.2.3. Lov nr. 357 af 3. juni 1987 om ændring af borgerlig straffelov, kriminallov for Grønland og lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v. (Forbud mod diskrimination på grund af seksuel orientering)
3.2.4. Lov nr. 309 af 17. maj 1995 om ændring af straffeloven (Racediskrimination m.v.)
3.3. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om straffeammer og prøveløsladelse
3.4. Forslag til EU-rammeafgørelse om bekæmpelse af racisme og fremmedhad
3.5. Statistisk undersøgelse af domspraksis
3.6. Straffelovrådets overvejelser
4. §§ 267-274 og 275 a (ærekrænkelser)
4.1. Gældende ret mv.
4.2. Tidligere ændringer af §§ 267, 268 og 269
4.2.1. Lov Nr. 87 af 15. Marts 1939 om Ændringer i og Tilføjelser til Borgerlig Straffelov af 15. April 1930
4.2.2. Lov nr. 212 af 4. juni 1965 om ændringer i borgerlig straffelov (Konfiskation, fuldbyrdelse af frihedsstraf m.v.)
4.3. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
4.4. Straffelovrådets overvejelser

Kapitel 28. Berigelsesforbrydelser (straffelovens §§ 276-290)

1. Indledning
2. Gældende ret mv. vedrørende §§ 285-287 og 290
3. Lov nr. 319 af 13. juni 1973 om ændring af borgerlig straffelov (Mindre berigelsesfor-brydelser m.m.)
4. Lov nr. 239 af 1. juni 1982 om ændring af borgerlig straffelov (Straffene for berigelses-forbrydelser m.v.)
5. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
6. Gældende ret mv. vedrørende § 288
7. Lov nr. 256 af 27. maj 1981 om ændring af borgerlig straffelov (Voldtægt, røveri og brandstiftelse)
8. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
9. Gældende ret mv. vedrørende straffelovens §§ 289 og 289 a
10. Tidligere overvejelser om §§ 289 og 289 a
11. Statistisk undersøgelse af domspraksis
12. Straffelovrådets overvejelser

Kapitel 29. Andre formueforbrydelser (straffelovens §§ 291-305)

1. Indledning
2. §§ 291-292 (tingsbeskadigelse og –ødelæggelse mv.)
2.1. Gældende ret mv.
2.2. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
2.3. Statistisk undersøgelse af domspraksis
2.4. Straffelovrådets overvejelser
3. §§ 293 og 293 a (brugstyveri)
3.1. Gældende ret mv.
3.2. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
3.3. Overvejelser i Udvalget om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet
3.4. Lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og færdselsloven (Skærpelse af straffen for voldtægt, vold, uagtsomt manddrab, uagtsom betydelig legemsbeskadigelse, forsætlig fareforvoldelse, biltyveri, grov forstyrrelse af ro og orden, menneskesmugling og menneskehandel mv.)
3.5. Statistisk undersøgelse af domspraksis
3.6. Straffelovrådets overvejelser
4. § 294 (ulovlig selvtægt)
4.1. Gældende ret mv.
4.2. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
4.3. Straffelovrådets overvejelser
5. §§ 296 og 297 (forskellige forbrydelser bl.a. vedrørende juridiske personer)
5.1. Gældende ret mv.
5.2. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
5.3. Overvejelser i Udvalget om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet
5.4. Straffelovrådets overvejelser
6. § 302 (bogføringsovertrædelser)
6.1. Gældende ret mv.
6.2. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
6.3. Overvejelser i Udvalget om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet
6.4. Straffelovrådets overvejelser
7. § 303 (uagtsomt hæleri)
7.1. Gældende ret mv.
7.2. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
7.3. Straffelovrådets overvejelser
8. § 295 og §§ 298-300 c samt § 304 (forskellige svigstilfælde mv.)
8.1. Gældende ret mv.
8.1.1. § 295
8.1.2. § 298
8.1.3. § 299
8.1.4. § 300
8.1.5. §§ 300 a-300 c
8.1.6. § 304
8.2. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse
8.3. Straffelovrådets overvejelser

Kapitel 30. Udkast til lov om ændring af straffeloven (Straffastsættelse og strafferammer)

Bind III. Bilag.

Indledning
Forbrydelser mod den offentlige myndighed m.v.
Falsk forklaring og falsk anklage m.v.
Forbrydelser vedrørende bevismidler og penge
Brandstiftelse
Narkotikaforbrydelser
Forbrydelser i familieforhold
Sædelighedsforbrydelser
Voldsforbrydelser
Andre forbrydelser mod liv og legeme
Forbrydelser mod den personlige frihed
Freds- og ærekrænkelser
Berigelsesforbrydelser
Andre formueforbrydelser
Bødeundersøgelsen 2000-2001


Forside | Til top | Forrige | Næste
 
Justitsinisteriet, Version 1.0 januar 2003
Denne publikation findes på adressen: http://www.jm.dk