Retsplejerådets betænkning nr. 1427/2003
om reform af den civile retspleje II
Indholdsfortegnelse

Forside | Indhold | Til bund | Forrige | Næste


Indholdsfortegnelse

Kapitel 1 Indledning

1. Retsplejerådets kommissorium

2. Retsplejerådets sammensætning

3. Retsplejerådets arbejde

4. Resumé af betænkningens kapitel 2-9

5. Oversigt over Retsplejerådets forslag

6. Økonomiske og administrative konsekvenser af Retsplejerådets forslag

Kapitel 2 Generelle betragtninger om offentlighed i retsplejen

1. Grundloven

2. Den Europæiske Menneskeretskonvention

3. Retsplejerådets bemærkninger

Kapitel 3 Gældende ret

1. Afholdelse af retsmøder

1.1. Retsplejelovens regler og begrebet retsmøde

1.2. Retsvirkninger af retsmøder

1.3. Møder under forberedelsen af civile domssager

1.4. Møder under efterforskningen og under forberedelsen af domsforhandlingen i straffesager

1.5. Domsforhandlingen og møder efter § 922

1.6. Afsigelse af retsafgørelser

1.7. Fogedsager og skiftesager

1.8. Mundtlige anmodninger til retsbogen

2. Retslister

3. Adgang til retsmøder

4. Optagelse og transmission af billeder og lyd

5. Aktindsigt

5.1. Aktindsigt for andre end parter

5.1.1. Oversigt

5.1.2. Kravet om retlig interesse

5.2. Parters aktindsigt

5.2.1. Civile sager

5.2.2. Straffesager

5.3. Fremgangsmåden ved anmodning om aktindsigt

5.4. Pressens aktindsigt

6. Offentlig gengivelse af forhandlinger og dokumenter

6.1. Offentlig gengivelse af forhandlinger i retsmøder

6.1.1. Almindelige principper

6.1.2. Lukkede retsmøder

6.1.3. Referatforbud og navneforbud

6.2. Offentlig gengivelse af domme

6.2.1. Retsplejelovens regler

6.2.2. Lovgivningens almindelige regler

6.2.3. Lov om behandling af personoplysninger

6.2.4. Lov om massemediers informationsdatabaser

6.2.5. Sammenfatning

Kapitel 4 Norsk og svensk ret

1. Retsmøder og retslister

1.1. Norge

1.1.1. Adgang til retsmøder

1.1.2. Retslister

1.1.3. Billed- og lydoptagelse

1.2. Sverige

2. Aktindsigt

2.1. Norge

2.1.1. Civile sager

2.1.2. Straffesager

2.1.3. Pressens aktindsigt

2.2. Sverige

3. Offentlig gengivelse

3.1. Norge

3.1.1. Pålæg om tavshedspligt

3.1.2. Offentlig gengivelse af forhandlinger i retsmøder

3.1.3. Offentlig gengivelse af domme

3.1.4. Retternes offentliggørelse af retsafgørelser på internettet

3.2. Sverige

Kapitel 5 Retsmøder og retslister

1. Afholdelse af retsmøder

1.1. Møder mellem retten og parterne

1.2. Rettens interne møder

1.3. Afsigelse af domme og kendelser

2. Retslister

3. Adgang til retsmøder i civile sager

3.1. Parternes fælles anmodning om dørlukning

3.2. Retsmøder under forberedelsen

4. Optagelse og transmission af billeder og lyd

Kapitel 6 Aktindsigt for andre end parter

1. Hovedsynspunkter

2. Aktindsigt for enhver i domme og kendelser mv.

2.1. Omfattede sager

2.1.1. Straffesager

2.1.2. Civile sager

2.1.3. Identifikation af sagen eller dokumentet

2.2. Omfattede dokumenter

2.2.1. Domme og kendelser

2.2.2. Skriftlig forelæggelse og procedure

2.2.3. Endelige påstandsdokumenter og sammenfattende processkrifter

2.3. Undtagelser til aktindsigt i domme og kendelser mv.

2.3.1. Forklaringer, der er afgivet i lukkede retsmøder, eller som er omfattet af et referatforbud

2.3.2. Statens sikkerhed mv.

2.3.3. Forebyggelse, opklaring og forfølgning af lovovertrædelser

2.3.4. Enkeltpersoners rent private forhold og virksomheders erhvervshemmeligheder

3. Aktindsigt for personer, der har en særlig interesse heri

3.1. Særlig interesse i aktindsigt

3.2. Omfattede sager

3.3. Omfattede dokumenter

3.4. Undtagelser til aktindsigt

3.4.1. Statens sikkerhed mv.

3.4.2. Enkeltpersoners rent private forhold og virksomheders erhvervshemmeligheder

3.4.3. Forebyggelse, opklaring og forfølgning af lovovertrædelser samt beskyttelse af tredjemand

3.5. Udlevering af kopi

3.5.1. Civile sager

3.5.2. Straffesager

3.6. Fremgangsmåden ved anmodning om aktindsigt i straffesager

4. Meroffentlighed

5. Afgift eller gebyr

5.1. Gældende regler og baggrunden herfor

5.2. Retsplejerådets overvejelser

Kapitel 7 Parters aktindsigt

1. Civile sager

2. Verserende straffesager

2.1. Retsbogstilførsler

2.2. Det materiale, politiet har tilvejebragt

2.2.1. Adgang til aktindsigt hos forsvareren

2.2.2. Adgang til aktindsigt, når der ikke er en forsvarer

2.2.3. Udlevering af kopi

3. Domme i straffesager

4. Afsluttede straffesager

4.1. Omfattede dokumenter

4.2. Undtagne oplysninger

4.3. Udlevering af kopi

4.4. Fremgangsmåden ved anmodning om aktindsigt

5. Adhæsionskrav i straffesager

Kapitel 8 Pressens aktindsigt mv.

1. Pressens rolle

2. Særregler for pressen

2.1. Aktindsigt

2.1.1. Domme og kendelser mv.

2.1.2. Anklageskrifter og retsmødebegæringer

2.1.3. Hjælpebilag og rids i straffesager

2.1.4. Dokumenter i civile sager

2.1.5. Mindretalsudtalelse

2.2. Ret til at udtale sig og kærebeføjelse

Kapitel 9 Offentlig gengivelse

1. Offentlig gengivelse af forhandlinger i retsmøder

2. Offentlig gengivelse af domme og kendelser

Kapitel 10 Lovudkast med bemærkninger

1. Lovudkast

2. Bemærkninger til lovudkastet

Bilag 1 Organisationer repræsenteret i Retsplejerådets følgegruppe

Bilag 2 Massemedier mv. repræsenteret i Mediernes Kontaktudvalg

Bilag 3 Udkast til bekendtgørelse om retslister

Bilag 4 Tillægskommissorium om adhæsionsproces


Forside | Indhold | Til top | Forrige | Næste

Justitsministeriet, Version 1.0 april 2003

Denne publikation findes på adressen: http://www.jm.dk/