Retssikkerhedskommisionens betænkning
Betænkning nr. 1428
Forside

Forside | Indhold | Til bund | Forrige | Næste


Retssikkerhedskommissionens betænkning

Betænkning nr. 1428
 
København 2003
 

Resume

Retssikkerhedskommissionen blev nedsat af Justitsministeriet i februar 2002 og har bl.a. haft til opgave at gennemgå de regler i lovgivningen, der indeholder hjemmel til, at offentlige myndigheder, som handler uden for strafferetsplejen, uden forudgående retskendelse kan opnå adgang til private boliger og virksomheder eller foretage andre tvangsindgreb omfattet af grundlovens § 72. I den forbindelse har kommissionen indhentet høringssvar fra samtlige ministerier. Disse høringssvar, som indeholder en beskrivelse af de eksisterende bestemmelser af den omhandlede karakter, er medtaget som bilag til betænkningen.

Betænkningen indeholder en beskrivelse af grundlovens § 72 samt en beskrivelse af gældende ret om myndigheders adgang til at foretage kontrolbesøg mv. Herudover indeholder betænkningen en beskrivelse af gældende ret om selvinkrimineringsgrundsætningen og om forholdet til strafferetsplejen ved gennemførelse af tvangsindgreb.

Kommissionen har bl.a. haft til opgave at overveje, om der kan opstilles nogle overordnede principper for udøvelsen af tvangsindgreb af den pågældende karakter. På den baggrund foreslår kommissionen en lovfæstelse af proportionalitetsprincippet. Kommissionen har endvidere i overensstemmelse med kommissoriet udarbejdet udkast til et samlet regelsæt, der fastlægger retningslinjer for myndighedernes adfærd i forbindelse med gennemførelsen af tvangsindgreb af den omhandlede karakter. Kommissionen foreslår, at forvaltningslovens regler om inhabilitet, vejledning og repræsentation, partsaktindsigt, begrundelse og klagevejledning overføres til det her omhandlede område. Endvidere foreslår kommissionen særlige regler om varsling, notatpligt, legitimation, skånsomhed, udfærdigelse af rapporter mv.

Endelig indeholder kommissionens forslag regler om, hvilken nærmere retsstilling borgeren har, og hvilke retsgarantier der skal gælde, hvis der i tilknytning til myndighedernes virksomhed (f.eks. under gennemførelsen af et kontrolbesøg) opstår spørgsmål om, hvorvidt den pågældende borger har begået en lovovertrædelse, som kan medføre bøde eller anden straf.

 

Indholdsfortegnelse
Kolofon

Udgiver:
Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
DK-1216 København K
33 92 33 40
jm@jm.dk


Forside | Indhold | Til top | Forrige | Næste

Justitsministeriet, Version 1.0 juni 2003

Denne publikation findes på adressen: http://www.jm.dk/