Betænkning om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af byggematerialer
Betænkning nr. 1433
Indholdfortegnelse

Forside | Til bund | Forrige | Næste


Indholdsfortegnelse

Kapitel 1.  Udvalgets nedsættelse, kommissorium og sammensætning

1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium
1.2. Udvalgets sammensætning

Kapitel 2.  Sammenfatning

Kapitel 3.  Gældende ret

3.1. Indledning
3.2. Købelovens anvendelsesområde og ufravigelighed
3.2.1. Anvendelsesområde afgrænsningen over for entrepriseforhold og andre former for værksleje
3.2.2. Ufravigelighed
3.3. Mangelsbegrebet, bevisbyrden for, at der foreligger en mangel, og mangelsbeføjelser
3.3.1. Køb af byggematerialer, der er omfattet af købeloven
3.3.2. Entrepriseforhold
3.4. Fristregler for mangelsansvar vedrørende byggematerialer
3.4.1. Køb af byggematerialer, der er omfattet af købeloven
3.4.2. Entrepriseforhold og andre former for værksleje
3.4.3. Forældelse
3.5. Forholdet til tidligere salgsled (direkte mangelskrav)
3.5.1. Indledende bemærkninger
3.5.2. Gældende ret
3.5.3. Særligt om Højesterets dom i eternitsagen
3.6.1. Indledende bemærkninger
3.6.2. Indenlandske køb
3.6.3. Udenlandske køb

Kapitel 4.  Oversigt over nyere lovgivning og reforminitiativer mv.

4.1. Indledning
4.2. Revision af købelovens regler om forbrugerkøb
4.3. Revision af forældelseslovgivningen
4.4. Indførelse af en europæisk aftaleret
4.5. Kvalitetssikringsordninger
4.6. Frivillige reklamations- og garantiordninger

Kapitel 5.  Fremmed ret

5.1. Indledning
5.2. Retstilstanden i de øvrige nordiske lande
5.2.1. Er der en absolut frist for at gøre mangler ved byggematerialer gældende?
5.2.2. Har fristerne for at gøre et mangelsansvar gældende givet anledning til problemer i praksis?
5.2.3. Findes der garanti- eller forsikringsordninger eller andre særlige forebyggende foranstaltninger?
5.3. Retstilstanden i de øvrige EU-lande
5.3.1. Er der en absolut frist for at gøre mangler ved byggematerialer gældende?
5.3.2. Har fristerne for at gøre et mangelsansvar gældende givet anledning til problemer i praksis?
5.3.3. Findes der garanti- eller forsikringsordninger eller andre særlige forebyggende foranstaltninger?
5.4. Sammenfatning

Kapitel 6.  Omfanget af mangler ved byggematerialer

6.1. Indledning
6.2. De hidtidige erfaringer vedrørende omfanget af mangler ved byggematerialer
6.3. Byggeskadefondens erfaringer
6.3.1. Byggeskadefondens virksomhed
6.3.2. Fondens statistiske oplysninger om omfanget af skader på støttet byggeri
6.3.3. Udvalgets vurdering af Byggeskadefondens oplysninger
6.4 Udvalgets sammenfattende vurdering af omfanget af mangler ved byggematerialer

Kapitel 7.  Udvalgets overvejelser og forslag

7.1. Indledning
7.2. Behovet for forbedringer af forbrugerbeskyttelsen ved erhvervelse af byggematerialer
7.3. Udvalgets overvejelser vedrørende forskellige løsningsmodeller
7.3.1. Indledende bemærkninger
7.3.2. Indførelse af kvalitetssikringsordninger
7.3.3. Indførelse af forsikringsordninger
7.3.4. Indførelse af frivillige reklamations- eller garantiordninger
7.3.5. Forlængelse af købelovens absolutte reklamationsfrist for byggematerialer
7.4. Sammenfatning

Kapitel 8.  Lovudkast med bemærkninger

Bilag som pdf fil


Forside | Til top | Forrige | Næste
 
Justitsministeriet, Version 1.0, december 2003
Denne publikation findes på adressen: http://www.jm.dk