Betænkning om bortvisning af voldelige og truende personer fra hjemmet m.v.
Betænkning nr. 1439
Indholdfortegnelse

Forside | Til bund | Forrige | Næste


Indholdsfortegnelse

Kapitel 1: Indledning
1. Udvalgets hidtidige arbejde
2. Særligt om udvalgets arbejde med regler om bortvisning af voldelige og truende personer fra hjemmet mv.
3. Betænkningens hovedindhold

Kapitel 2: Gældende ret om tvangsindgreb, der begrænser bevægelsesfriheden
1. Indledning
2. Straffelovens § 265 (polititilhold)
3. Andre foranstaltninger mod truende eller voldelige personer
3.1. Straffeprocessuelle tvangsindgreb
3.1.1. Varetægtsfængsling mv.
3.1.2. Varetægtsfængsling i surrogat
3.2. Detentionsanbringelse
3.3. Andre indgreb uden for strafferetsplejen
3.4. Særlige love om forbud mod at opholde sig i eller besøge bestemte lokaler mv.
4. Relevante grundlovsbestemmelser
4.1. Indledning
4.2. Grundlovens § 71 (den personlige friheds ukrænkelighed)
4.3. Grundlovens § 73, stk. 1 (ejendomsrettens ukrænkelighed)
5. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
5.1. Artikel 8: Retten til at opretholde et privatliv og familieliv
5.2. Artikel 2 i 4. tillægsprotokol til konventionen: Retten til at færdes frit mv.

Kapitel 3: Fremmed ret
1. Østrigsk ret
2. Norsk ret
3. Svensk ret
4. Finsk ret

Kapitel 4: Udvalgets overvejelser om bortvisning
1. Indledning
2. Afgrænsning af begrebet "bortvisning"
2.1. Personkredsen
2.2. Lokaliteten
2.3. Perioden
2.4. Sammenfatning
3. Indgrebets forhold til grundrettighederne
3.1. Grundlovens § 71
3.2. Grundlovens § 73
3.3. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og dennes tillægsprotokoller
3.4. Konklusion
4. Indgrebets forhold til indgreb efter gældende regler. Udgangspunkt for fastlæggelse af betingelser mv. for indgrebet
5. Materielle betingelser med krav om aktuel kriminalitet
5.1. Kriminalitetskrav
5.2. Mistankekrav
5.3. Indikationskrav
5.4. Proportionalitetskrav
5.5. Sammenfatning
6. Materielle betingelser uden krav om aktuel kriminalitet
7. Bortvisning i kombination med tilhold, herunder geografisk bestemt tilhold
8. Bortvisning uden anmodning fra forurettede
9. Kompetence, anholdelse/tilbageholdelse og formkrav
10. Bortvisningens varighed
11. Retsgarantier og processuelle regler
12. Forurettedes retsstilling
13. Overtrædelse af afgørelser om bortvisning mv.
14. De sociale myndigheders rolle mv.
15. Forholdet til anden lovgivning

Kapitel 5: Udvalgets overvejelser om tilhold
1. Indledning
2. Tilhold uden anmodning fra forurettede
3. Geografisk bestemt tilhold

Kapitel 6: Udvalgets lovudkast med bemærkninger

Bilag 1 - 3 som pdf fil

1. Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 12. februar 1990 om behandlingen af sager om meddelelse af advarsel (tilhold) efter straffelovens § 265.
2. Rigsadvokatens Meddelelse nr. 5/2000 om efterforskning af sager om vold i parforhold.
3. Socialministeriets notat af 30. januar 2004 om støtte til voldsudøvende mænd.


Forside | Til top | Forrige | Næste
 
Justitsministeriet, Version 1.0, februar 2004
Denne publikation findes på adressen: http://www.jm.dk