Betænkning om sanktioner for spirituskørsel og kørsel i frakendelsestiden
Betænkning nr. 1448
Indholdfortegnelse

Forside | Til bund | Forrige | Næste


Indholdsfortegnelse

1. Indledning
1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium
1.2. Udvalgets sammensætning

2. Indledende bemærkninger og sammenfatning af udvalgets forslag
2.1. Udvalgets indledende bemærkninger
2.2. Sammenfatning af udvalgets forslag
2.3. Konsekvenser af udvalgets forslag

3. Gerningsindhold og terminologi for spiritus- og promillekørsel
3.1. Gældende ret
3.1.1. Færdselslovens definition af spiritus- og promillekørsel
3.1.2. Sondringen spirituskørsel og promillekørsel
3.1.3. Promillekriteriet
3.1.4. Føreevnekriteriet
3.1.4.1. Forarbejderne til færdselsloven af 1976
3.1.4.2. Anvendelse af føreevnekriteriet, hvor promillens størrelse fremgår af en blodprøve
3.1.4.3. Anvendelse af føreevnekriteriet, hvor promillen er under 0,81
3.1.4.4. Anvendelse af føreevnekriteriet, hvor promillen ikke er kendt
3.1.5. Kriteriet "alkoholkoncentrationen i udåndingsluften"
3.2. Fremmed ret
3.3. Udvalgets overvejelser
3.3.1. Terminologi
3.3.2. Opretholdelse af føreevnekriteriet?
3.3.3. Alkoholkoncentrationen i udåndingsluften
3.4. Udvalgets forslag
3.4.1. Terminologi
3.4.2. Føreevnekriteriet
3.4.3. Alkoholkoncentrationen i udåndingsluften

4. Straffen for spiritus- og promillekørsel
4.1. Gældende ret
4.1.1. Færdselslovens strafferammer
4.1.2. Straffastsættelsen i sager om spiritus- og promillekørsel
4.1.2.1. Retningslinjer for straffastsættelsen
4.1.2.2. Særligt om betingede domme med vilkår om samfundstjeneste elleralkoholistbehandling
4.1.2.3. Skærpende omstændigheder
4.1.2.4. Formildende omstændigheder
4.1.2.5. Gentagelsesvirkningen af tidligere afgørelser
4.1.3. Oversigt over straffen for spiritus- og promillekørsel
4.1.4. Spirituskørsel med ikke registreringspligtig knallert
4.2. Fremmed ret
4.3. Udvalgets overvejelser
4.3.1. Indledning
4.3.2. Spirituskørsel i førstegangstilfælde
4.3.2.1. Bødeberegning
4.3.2.2. Betinget frihedsstraf
4.3.2.3. Tillægsbøden ved betinget dom med vilkår om samfundstjeneste eller alkoholistbehandling
4.3.3. Spirituskørsel i gentagelsestilfælde
4.3.3.1. Formildende og skærpende omstændigheder
4.3.3.2. Særligt om betingede domme med vilkår om samfundstjeneste eller alkoholistbehandling
4.3.3.3. Spirituskørsel i forbindelse med kørsel i frakendelsestiden
4.3.4. Ikke registreringspligtige knallerter
4.4. Udvalgets forslag
4.4.1. Straffen for spirituskørsel i førstegangstilfælde
4.4.2. Straffen for spirituskørsel i gentagelsestilfælde
4.4.3. Straffen for spirituskørsel med ikke registreringspligtige knallerter
4.5. Udvalgets forslag i forhold til gældende ret

5. Kørsel i frakendelsestiden
5.1. Gældende ret
5.1.1. Færdselslovens strafferammer
5.1.2. Straffastsættelsen i sager om kørsel i frakendelsestiden
5.1.2.1. Retningslinjer for straffastsættelsen
5.1.2.2. Særligt om betingede domme med vilkår om samfundstjeneste
5.1.2.3. Formildende omstændigheder
5.1.2.4. Gentagelsesvirkningen af tidligere afgørelser
5.1.3. Oversigt over straffen for kørsel i frakendelsestiden
5.1.3.1. Førstegangstilfælde
5.1.3.2. Gentagelsestilfælde
5.2. Fremmed ret
5.3. Udvalgets forslag
5.4. Udvalgets forslag i forhold til gældende ret

6. Frakendelse af førerretten
6.1. Gældende ret
6.1.1. Færdselslovens bestemmelser om frakendelse af førerretten
6.1.1.1. Anvendelsesområdet for frakendelse
6.1.1.2. Ubetinget og betinget frakendelse
6.1.2. Frakendelsestiden/prøvetiden i sager om spiritus- og promillekørsel
6.1.2.1. Retningslinjer for fastsættelse af frakendelsestiden
6.1.2.2. Formildende omstændigheder
6.1.2.3. Skærpende omstændigheder
6.1.2.4. Gentagelsesvirkningen af tidligere afgørelser om frakendelse af førerretten
6.1.3. Oversigt over frakendelsestiden i sager om spiritus- og promillekørsel
6.1.4. Kørselsforbud
6.1.4.1. Gentagelsesvirkningen af et kørselsforbud
6.2. Fremmed ret
6.3. Udvalgets overvejelser
6.3.1. Indledning
6.3.2. Frakendelse af førerretten ved førstegangstilfælde af spirituskørsel
6.3.2.1. Formildende omstændigheder
6.3.2.2. Skærpende omstændigheder
6.3.3. Frakendelse af førerretten i gentagelsestilfælde af spirituskørsel
6.3.3.1. Formildende og skærpende omstændigheder
6.4. Udvalgets forslag
6.4.1. Frakendelse af førerretten i førstegangstilfælde
6.4.2. Prøvetidens længde
6.4.3. Frakendelse af førerretten i gentagelsestilfælde
6.5. Udvalgets forslag i forhold til gældende ret

7. Generhvervelse af førerretten inden frakendelsestidens udløb
7.1. Gældende ret
7.1.1. Generhvervelse af førerretten efter færdselslovens § 132, stk. 1
7.1.2. Generhvervelse af førerretten efter færdselslovens § 132, stk. 2
7.1.3. Fristerne for indgivelse af ansøgning om generhvervelse
7.2. Fremmed ret
7.3. Udvalgets overvejelser
7.4. Udvalgets forslag

8. Kumulation
8.1. Gældende ret
8.1.1. Generelt om straffastsættelsen ved flere lovovertrædelser til samlet pådømmelse
8.1.2. Særligt vedrørende bøde for færdselslovsovertrædelser
8.1.2.1. Nyordningen efter lov nr. 475 af 31. maj 2000 om ændring af færdselsloven
8.1.2.2. Fravigelse af princippet om absolut kumulation i færdselslovens § 118 a
8.1.3. Frihedsstraf og frakendelse af førerretten
8.1.4. Forholdet mellem færdselslovens § 118 a og § 117, stk. 2, nr. 2
8.1.5. Sanktionsfastsættelsen i praksis ved flere spiritus- eller promillekørsler til samlet pådømmelse
8.1.5.1. Førstegangstilfælde
8.1.5.2. Gentagelsestilfælde
8.1.5.3. Særligt om frakendelse ved flere spiritus- eller promillekørsler til samlet pådømmelse
8.1.6. Spiritus- eller promillekørsel kombineret med kørselsfejl
8.1.6.1. Straffen
8.1.6.2. Frakendelsessanktionen
8.1.7. Kørsel i frakendelsestiden
8.1.8. Kørsel i frakendelsestiden i forbindelse med ny spiritus- eller promillekørsel
8.1.9. Spiritus- eller promillekørsel med brugsstjålet køretøj
8.1.9.1. Færdselslovens § 117, stk. 4
8.1.9.2. Lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven
8.1.10. Spiritus- og promillekørsel i forbindelse med uagtsomt manddrab eller uagtsom legemsbeskadigelse
8.2. Udvalgets overvejelser
8.3. Udvalgets forslag
8.3.1. Absolut kumulation
8.3.2. Konvertering af bødestraffe til frihedsstraf ved for højt samlet bødeniveau
8.3.3. Forslag om absolut kumulation af frihedsstraffe
8.3.3.1. Sammenlægning af flere betingede frihedsstraffe
8.3.3.2. Sammenlægning af flere ubetingede frihedsstraffe
8.3.3.3. Sammenlægning af betinget frihedsstraf og ubetinget frihedsstraf
8.3.3.4. Fravigelse af princippet om absolut kumulation
8.3.4. Særligt om spirituskørsel med brugsstjålet køretøj
8.3.5. Forslag om absolut kumulation af frakendelsestider
8.3.5.1. Konvertering af betinget frakendelse til ubetinget frakendelse i sammenlægningssituationer
8.4. Udvalgets forslag i forhold til gældende ret
8.4.1. Straffen ved flere spirituskørsler til samlet pådømmelse
8.4.2. Frakendelse ved flere spirituskørsler til samlet pådømmelse
8.4.3. Straffen for spirituskørsel kombineret med kørselsfejl
8.4.4. Frakendelse ved spirituskørsel kombineret med kørselsfejl
8.4.5. Straffen ved flere kørsler i frakendelsestiden
8.4.6. Spirituskørsel kombineret med kørsel i frakendelsestiden
8.4.7. Spirituskørsel med brugsstjålet køretøj
8.4.8. Spirituskørsel i forbindelse med uagtsomt manddrab eller uagtsom legemsbeskadigelse

9. Gentagelsesvirkningens tidsmæssige udstrækning
9.1. Gældende ret
9.1.1. Indledning
9.1.2. Varigheden af gentagelsesvirkningen af en afgørelse om spiritus- eller promillekørsel i relation til straffen
9.1.2.1. Gentagelsesvirkningens begyndelse
9.1.2.2. Gentagelsesvirkningens ophør
9.1.2.2.1. Lempelser i forhold til den tidligere affattelse af straffelovens § 81, stk. 3
9.1.2.2.2. Betydningen af lov nr. 218 af 31. marts 2004 om ændring af straffeloven og retsplejeloven
9.1.2.2.3. Ophør af den gentagelsesvirkning, der beror på retspraksis
9.1.2.2.4. Særligt om muligheden for at idømme betinget dom med vilkår om samfundstjeneste eller alkoholistbehandling i gentagelsestilfælde
9.1.3. Varigheden af gentagelsesvirkningen af en afgørelse om spiritus- eller promillekørsel i relation til frakendelsessanktionen
9.1.3.1. Betinget frakendelse
9.1.3.2. Kørselsforbud, jf. færdselslovens § 126, stk. 4
9.1.3.3. Ubetinget frakendelse
9.1.4. Gentagelsesvirkningen af domme vedrørende andre færdselslovsovertrædelser end spiritus- eller promillekørsel på afgørelser om spirituseller promillekørsel
9.1.4.1. Tidligere dom med betinget frakendelse for kørsel, der ikke er spiritus- eller promillekørsel
9.1.4.2. Tidligere dom med ubetinget frakendelse for kørsel, der ikke er spiritus- eller promillekørsel
9.1.5. Gentagelsesvirkningen af domme vedrørende spiritus- eller promillekørsel på afgørelser vedrørende andre færdselslovsovertrædelser end spiritus eller promillekørsel
9.1.6. Den tidsmæssige udstrækning af gentagelsesvirkningen af afgørelser om kørsel i frakendelsestiden
9.2. Fremmed ret
9.3. Udvalgets overvejelser
9.3.1. Indledning
9.3.2. Den tidsmæssige udstrækning af gentagelsesvirkningen af afgørelser, der går ud på betinget frakendelse af førerretten
9.3.3. Den tidsmæssige udstrækning af gentagelsesvirkningen af afgørelser, der går ud på kørselsforbud
9.3.4. Den tidsmæssige udstrækning af gentagelsesvirkningen af afgørelser, der går ud på ubetinget frakendelse af førerretten
9.3.5. Den tidsmæssige udstrækning af gentagelsesvirkningen af afgørelser om kørsel i frakendelsestiden
9.3.6. Gentagelsesvirkningen for så vidt angår adgangen til at idømme betinget dom med vilkår om samfundstjeneste eller alkoholistbehandling
9.4. Udvalgets forslag
9.5. Udvalgets forslag i forhold til gældende ret

10. Konfiskation, rådighedsfratagelse og andre typer af sanktioner og indsatsmuligheder
10.1. Konfiskation
10.1.1. Gældende ret
10.1.1.1. Færdselslovens og straffelovens bestemmelser om konfiskation
10.1.1.2. Konfiskation i medfør af færdselslovens § 133 a
10.1.1.3. Ejerforhold
10.1.1.4. Særligt sikrede rettigheder i køretøjet
10.1.1.5. Retspraksis efter færdselslovens § 133 a
10.1.1.6. Beslaglæggelse forud for konfiskation
10.1.2. Fremmed ret
10.1.3. Udvalgets overvejelser
10.1.4. Udvalgets forslag
10.2. Udvalgets overvejelser om andre typer af sanktioner og indsatsmuligheder
10.2.1. Rådighedsfratagelse
10.2.2. Frakendelse af retten til at være ejer og bruger af et motordrevet køretøj,hvortil der kræves kørekort

11. Forslag til andre ændringer af færdselsloven mv.
11.1. A/T-kurser
11.1.1. Gældende ret
11.1.2. Udvalgets overvejelser
11.1.3. Udvalgets forslag
11.2. Opsættende virkning af anke af dom, der frakender retten til at erhverve førerret
11.2.1. Gældende ret
11.2.2. Udvalgets overvejelser og forslag
11.3. Domsmænds medvirken

12. Udvalgets lovudkast med bemærkninger
12.1. Indledning
12.2. Lovudkast med bemærkninger

Bilag 1: Uddrag af cirkulæreskrivelse af 22. juni 1981 fra landsretterne til samtlige byretter

Bilag 2: Statistiske undersøgelser


Forside | Til top | Forrige | Næste
 
Justitsministeriet, Version 1.0, august 2004
Denne publikation findes på adressen: http://www.jm.dk