Betænkning om gældssanering
Betænkning nr. 1449
Indholdfortegnelse

Forside | Til bund | Forrige | Næste


Indholdsfortegnelse

Kapitel 1.  Indledning
1.1.  Konkursrådets kommissorium
1.2.  Konkursrådets sammensætning
1.3.  Konkursrådets arbejde

Kapitel 2.  Sammenfatning af betænkningen
2.1.  Indledning
2.2.  Oversigt over betænkningens indhold
2.3.  Sammenfatning af Konkursrådets overvejelser og forslag

Kapitel 3.  Gældende ret i hovedtræk
3.1.  Lovgivningen om håbløst forgældede skyldnere
3.1.1.  Konkurslovens regler
3.1.2.  Anden lovgivning
3.1.2.1.  Studiegæld
3.1.2.2.  Opkrævningsloven
3.2.  Reglerne i andre nordiske lande
3.3.  Aftaler om gensidig anerkendelse af retsvirkningerne af gældssanering

Kapitel 4.  Statistiske oplysninger

Kapitel 5.  Konkursrådets indledende bemærkninger og overvejelser om gældssaneringsreglernes placering i det insolvensretlige system og om valg af ovgivningsmodel
5.1.  Gældssaneringsreglernes placering i det insolvensretlige system
5.1.1.  Gældssaneringsudvalgets overvejelser - betænkning 957/1982
5.1.2.  Konkursrådets overvejelser
5.2.  Valg af lovgivningsmodel
5.2.1.  Gældssaneringsudvalgets overvejelser - betænkning 957/1982
5.2.2.  Konkursrådets overvejelser

Kapitel 6.  Betingelserne for gældssanering
6.1.  Gældende ret
6.1.1.  Den økonomiske betingelse. Konkurslovens § 197, stk. 1, nr. 1
6.1.2.  De øvrige betingelser. Konkurslovens § 197, stk. 1, nr. 2, og stk. 2
6.1.2.1.  Skyldnerens interesse i gældssanering
6.1.2.2.  Gældens alder
6.1.2.3.  Omstændighederne ved gældens pådragelse
6.1.2.4.  Gældens hidtidige afvikling
6.1.2.5.  Skyldnerens forhold under gældssaneringssagen
6.1.2.6.  Andre omstændigheder
6.2.  Reglerne i andre nordiske lande
6.2.1.  Norge
6.2.2.  Sverige
6.2.3.  Finland
6.3.  Debat og ændringsforslag
6.3.1.  Den økonomiske betingelse. Konkurslovens § 197, stk. 1, nr. 1
6.3.2.  De øvrige betingelser. Konkurslovens § 197, stk. 1, nr. 2, og stk. 2
6.4.  Konkursrådets overvejelser
6.4.1.  Den økonomiske betingelse. Konkurslovens § 197, stk. 1, nr. 1
6.4.2.  De øvrige betingelser. Konkurslovens § 197, stk. 1, nr. 2, og stk. 2
6.4.3.  Forventet arv

Kapitel 7.  Formueforhold - realisation af aktiver
7.1.  Gældende ret
7.1.1.  Skyldnerens faste ejendom
7.1.2. Pensionsopsparinger og lignende
7.1.2.1. Almen beskrivelse af pensionsordninger og herunder mulighederne for tilbagekøb
7.1.2.2.  Behandlingen af pensionsordninger i gældssanering
7.1.2.2.1.  Indekskontrakter
7.1.2.2.2.  Privattegnede kapitalpensioner, ratepensioner mv.
7.1.2.2.3.  Kapitalpensioner og ratepensioner tegnet som led i ansættelsesforhold
7.1.2.2.4. Fremgangsmåden ved (delvis) ophævelse af pensionsordninger eller alternativ kompensation
7.1.2.2.5.  Pengeinstitutternes modregning i pensionsordninger
7.1.3.  Andre aktiver fritaget for retsforfølgning
7.1.4.  Realisationstidspunktet
7.2.  Reglerne i andre nordiske lande
7.2.1.  Norge
7.2.2.  Sverige
7.2.3.  Særligt om pensionsordninger
7.2.3.1.  Norge
7.2.3.2.  Sverige
7.3.  Debat og ændringsforslag
7.4.  Konkursrådets overvejelser
7.4.1.  Regler om realisation af aktiver
7.4.2.  Pensionsordninger
7.4.2.1.  Indbetalinger på skyldnerens pensionsordninger
7.4.2.1.1.  Indretning af pensionsindbetalinger med henblik på gældssanering
7.4.2.1.2.  Tidsfrist for en regel om tilbageførsel af indbetalinger
7.4.2.1.3.  Det faktiske beløb til kreditorerne
7.4.2.2.  Ordinære udbetalinger fra skyldnerens pensionsordninger
7.4.2.3. Pensionsordningernes betydning for insolvensvurderingen
 efter konkurslovens § 197, stk. 1
7.4.2.4.  Modregning i ophævede pensionsordninger

Kapitel 8.  Budgetforhold
8.1.  Budgetforhold
8.1.1.  Gældende ret
8.1.1.1.  Husstandens indtægter
8.1.1.2.  Husstandens udgifter
8.1.2.  Reglerne i andre nordiske lande
8.1.2.1.  Norge
8.1.2.2.  Sverige
8.1.2.3.  Finland
8.1.3.  Debat og ændringsforslag
8.1.4.  Konkursrådets overvejelser
8.1.4.1.  Behandlingen af visse af skyldnerens særlige indtægter
8.1.4.2.  Særskilte udgiftsposter i budgettet
8.1.4.3.  Rådighedsbeløbet
8.2.  Husstandsprincippet
8.2.1.  Gældende ret
8.2.2.  Reglerne i andre nordiske lande
8.2.2.1.  Norge
8.2.2.2. Sverige
8.2.2.3.  Finland
8.2.3.  Debat og ændringsforslag
8.2.4.  Konkursrådets overvejelser
8.2.4.1. Husstandsprincippet
8.2.4.2.  Børnerelaterede indtægter og udgifter

Kapitel 9.  Skattemæssige forhold
9.1.  Gældende ret
9.1.1.  Rentefradragsret
9.1.2.  Indregnet restskat
9.2.  Debat og ændringsforslag
9.3.  Konkursrådets overvejelser

Kapitel 10.  Panterettigheder
10.1.  Gældende ret
10.2.  Reglerne i andre nordiske lande
10.2.1.  Norge
10.2.2.  Sverige
10.3.  Debat og ændringsforslag
10.4.  Konkursrådets overvejelser
10.4.1. Behovet for ændrede regler om behandling af pantefordringer i sager om gældssanering
10.4.2.  Nye reglers anvendelsesområde
10.4.3.  Reglens udformning
10.4.4. Den gældssaneringsmæssige behandling af de bestående pantefordringer
10.4.5.  Skyldnerens opsparing i ejendommen
10.4.6.  Panthavernes fyldestgørelse under gældssaneringssagen
10.4.7. Nærmere om fastsættelse af handelsværdien af skyldnerens faste ejendom
10.4.8.  Tinglysning mv.

Kapitel 11.  Præklusivt proklama
11.1.  Gældende ret
11.2.  Reglerne i andre nordiske lande
11.2.1.  Norge
11.2.2.  Sverige
11.3.  Debat og ændringsforslag
11.4.  Konkursrådets overvejelser

Kapitel 12.  Fordringsprøvelse
12.1.  Gældende ret
12.2.  Reglerne i andre nordiske lande
12.2.1.  Norge
12.2.2.  Sverige
12.3.  Debat og ændringsforslag
12.4.  Konkursrådets overvejelser

Kapitel 13.  Omstødelse
13.1.  Gældende ret
13.1.1.  Oversigt
13.1.2.  Lønindeholdelse
13.1.3.  Betaling af fordringer med konkursfortrinsstilling
13.2.  Reglerne i andre nordiske lande
13.2.1.  Norge
13.2.1.1.  Lønindeholdelse
13.2.1.2.  Betaling af fordringer med konkursfortrinsstilling
13.2.2.  Sverige
13.2.2.1.  Lønindeholdelse
13.2.2.2.  Betaling af fordringer med konkursfortrinsstilling
13.3.  Debat og ændringsforslag
13.3.1.  Lønindeholdelse
13.3.2.  Betaling af fordringer med konkursfortrinsstilling
13.4.  Konkursrådets overvejelser
13.4.1.  Lønindeholdelse
13.4.2.  Betaling af fordringer med konkursfortrinsstilling

Kapitel 14.  Sagsomkostninger og retsafgift
14.1.  Sagsomkostninger, herunder sikkerhedsstillelse for sagsomkostninger
14.2.  Retsafgifter
14.3.  Reglerne i andre nordiske lande
14.3.1.  Norge
14.3.2.  Sverige
14.4.  Debat og ændringsforslag
14.5.  Konkursrådets overvejelser

Kapitel 15.  Småfordringer og administration af udbetalinger
15.1.  Gældende ret
15.1.1.  Behandlingen af småfordringer
15.1.2.  Administration af skyldnerens betaling af kreditorerne
15.2.  Reglerne i andre nordiske lande
15.2.1.  Norge
15.2.2.  Sverige
15.3.  Debat og ændringsforslag
15.4.  Konkursrådets overvejelser

Kapitel 16.  Misligholdelse i gældssanering
16.1.  Gældende ret
16.1.1.  Genoptagelse og ny gældssanering
16.1.2.  Ophævelse af kendelsen om gældssanering
16.2.  Reglerne i andre nordiske lande
16.2.1.  Norge
16.2.1.  Sverige
16.3.  Debat og ændringsforslag
16.4.  Konkursrådets overvejelser
16.4.1.  Ændring af konkurslovens §§ 228 og 229
16.4.2.  Ændring af konkurslovens § 226

Kapitel 17.  Gældssanering for iværksættere
17.1.  Baggrund
17.2.  Gældende ret
17.2.1.  Indledning
17.2.2.  Tvangsakkordreglerne
17.2.2.1.  Åbning af tvangsakkordforhandling
17.2.2.2.  Tvangsakkordforhandlingen
17.2.2.3.  Tvangsakkord i konkurs
17.2.3.  Konkurslovens § 156
17.2.4.  Gældssanering
17.2.4.1.  Gældssanering uden for konkurs
17.2.4.2.  Gældssanering i konkurs
17.3.  Reglerne i andre lande
17.3.1.  Norge
17.3.2.  Sverige
17.3.3.  England
17.3.3.1.  Gældende ret
17.3.3.2.  Erfaringer med reglerne om discharge
17.3.4.  Holland
17.3.4.1.  Indholdet af de hollandske regler
17.3.4.2.  Evaluering og lovændringer
17.4.  Konkursrådets overvejelser
17.4.1.  Afgrænsningen af iværksættergruppen
17.4.2.  Behovet for et lempeligere regelsæt
17.4.3.  Forholdet mellem tvangsakkordreglerne og gældssaneringsreglerne
17.4.4.  Regelsættets anvendelsesområde i og uden for konkurs
17.4.5. En udvidelse af anvendelsesområdet for reglerne om gældssanering i konkurs (konkurslovens § 231)
17.4.6. Et lempeligere regelsæts forhold til reglerne om gældssanering udenfor konkurs
17.4.7.  Sagens indledning
17.4.8. De nærmere betingelser for at meddele gældssanering i forbindelse med konkurs
17.4.8.1.  Skyldnerens betalingsevne
17.4.8.1.1.  Den økonomiske betingelse
17.4.8.1.2.  Skyldnerens budget
17.4.8.1.2.1.  En modifikation af det fremadrettede system - genoptagelse ved væsentlige budgetforbedringer
17.4.8.1.2.2.  Nærmere om en oplysningspligt for skyldnere i sager, som kan genoptages ved væsentlige budgetforbedringer
17.4.8.1.2.3.  Fastlæggelsen af skyldnerens budget i øvrigt
17.4.8.1.2.4.  Afdragsperiodens længde
17.4.8.2.  De øvrige betingelser
17.4.9.  Fordringer omfattet af reglerne om gældssanering i forbindelse med konkurs. Konkurslovens § 233
17.4.10.  Præklusivt proklama
17.4.11.  Konkursrytteri mv.
17.4.12.  Justering af tvangsakkordreglerne
17.4.12.1.  Mindstedividenden i konkurslovens § 161
17.4.12.2.  Tvangsakkordens vedtagelse (afstemningsreglerne i konkurslovens § 176)
17.5.  Skattemæssige konsekvenser
17.5.1.  Underskudsfremførsel
17.5.2.  Skattepligt af konkursindkomst
17.5.3.  Konkursrådets overvejelser

Kapitel 18.   Økonomiske og administrative konsekvenser af Konkursrådets forslag

Kapitel 19.  Konkursrådets lovudkast med bemærkninger
19.1.  Lovudkast
19.2.  Specielle bemærkninger
19.3. Lovforslaget sammenholdt med gældende ret

Kapitel 20.  Konkursrådets udkast til en bekendtgørelse om gældssanering


Forside | Til top | Forrige | Næste
 
Justitsministeriet, Version 1.0, august 2004
Denne publikation findes på adressen: http://www.jm.dk