Betænkning om forbedring af voldtægtsofres retsstilling
Betænkning nr. 1458
Indholdsfortegnelse

Forside | Indhold | Til bund | Forrige | Næste


Indholdsfortegnelse

KAPITEL 1. Indledning

1.1. Udvalgets hidtidige arbejde

1.2. Udvalgets nuværende arbejdsprogram

1.3. Særligt om udvalgets arbejde om forbedring af voldtægtsofres retsstilling

1.4. Resume af udvalgets forslag

KAPITEL 2. Gældende ret

2.1. Indledning

2.2. Voldtægtsofres adgang til at få udpeget en bistandsadvokat

2.2.1. Retsplejelovens kapitel 66 a

2.2.2. Beskikkelse af bistandsadvokat efter § 741 a, stk. 1, 1. pkt.

2.2.3. Beskikkelse af bistandsadvokat efter § 741 a, stk. 1, 2. og 3. pkt.

2.2.4. Beskikkelse af advokat efter retsplejelovens § 741 a, stk. 2, og § 995 a.

2.3. Adgang til at tale med bistandsadvokaten før voldtægtsofres afhøres første gang

2.3.1. Politiets vejledningspligt efter § 741 b, stk. 1.

2.3.2. Afhøring af den forurettede, jf. § 741 b, stk. 2.

2.4. Bistandsadvokatens opgaver 9

2.4.1. Bistandsadvokatens opgaver efter retsplejelovens kapitel 66 a.

2.4.2. Betænkning nr. 1102/1987 om den forurettedes stilling i voldtægts- og voldssager

2.4.3. Praksis vedrørende udstrækningen af bistandsadvokatens opgaver og beføjelser

2.5. Reglerne om at tiltalte skal forlade retslokalet

2.5.1. Retsplejelovens § 848, stk. 1-3 og 8

2.6. Reglerne om dørlukning, referatforbud, navneforbud og offentliggørelse af forurettedes identitet

2.6.1. Dørlukning efter retsplejelovens § 29 og § 29 a

2.6.2. Referatforbud efter retsplejelovens § 31

2.6.3. Forbud mod offentliggørelse af forurettedes identitet efter retsplejelovens § 1017 b

2.6.4. Forbud mod fotografering af sigtede, tiltalte og vidner

2.6.5. Retsplejelovens § 841

2.7. Reglerne om indskrænket bevisførelse

KAPITEL 3. Debat og reformer

3.1. Indledning

3.2. Offererstatningsloven

3.3. Betænkning nr. 1102/1987 om den forurettedes stilling i voldtægts- og voldssager

3.4. Offerrådgivningen

3.5. Centre for voldtægtsofre

3.6. Kontaktpersonordningen

3.7. Den norske rapport fra advokat, dr. jur. Anne Robberstad samt Strafferetsplejeudvalgets generelle kommissorium om ofres retsstilling.

3.8. Folketingets beslutningsforslag mv.

3.9. Krav på godtgørelse m.v. og adhæsionsprocessen

3.10 Behandling af seksualforbrydere

KAPITEL 4. Undersøgelser af praksis m.h.t. reglerne om voldtægtsofre m.v., herunder beskikkelse af bistandsadvokat

4.1. Indledning

4.2. Undersøgelsen i 1987-betænkningen

4.3. Udvalgets undersøgelse

4.3.1. Undersøgelsens udformning

4.3.2. Undersøgelses resultat

4.3.2.1. Vejledning til den forurettede – retsplejelovens § 741 b, stk. 1.

4.3.2.2. Beskikkelse af bistandsadvokat for den forurettede – retsplejelovens § 741 a og § 741 b, stk. 2 og 3.

4.3.2.3. Bistandsadvokatens beføjelser – retsplejelovens § 741 c

4.3.2.4. Straffesagens behandling ved retten

KAPITEL 5. Udvalgets overvejelser

5.1. Indledning

5.2. Generelt om advokatbistand til forurettede i voldtægtssager

5.3. Adgang til bistandsadvokat og bistandsadvokatens medvirken under efterforskning (Folketingsbeslutningens pkt. 1)

5.3.1. Folketingsbeslutningen og beslutningsforslaget

5.3.2. 1987-betænkningen

5.3.3. Udvalgets overvejelser om adgang til bistandsadvokat og bistandsadvokatens medvirken under efterforskning

5.3.3.1. Adgang til bistandsadvokat

5.3.3.2. Samtale med bistandsadvokaten inden afhøring hos politiet

5.3.3.3. Bistandsadvokatens tilstedeværelse ved afhøring hos politiet

5.4. Bistandsadvokatens adgang til at deltage i sagens behandling ved domstolene (Beslutningsforslagets pkt. 2)

5.4.1. Beslutningsforslaget

5.4.2. Udvalgets overvejelser om bistandsadvokatens adgang til at deltage i sagens behandling ved domstolene

5.4.2.1. Generelle overvejelser om bistandsadvokatens rolle i straffeprocessen

5.4.2.2. Aktindsigt

5.4.2.3. Bistandsadvokatens tilstedeværelse ved retsmøder

5.4.2.4 Bistandsadvokatens adgang til at stille spørgsmål til forurettede

5.4.2.5 Bistandsadvokatens adgang til at foreslå supplerende bevisførelse

5.5. Beskyttelse af voldtægtsofre mod ydmygelser i retten (Folketingsbeslutningens pkt. 2)

5.5.1. Folketingsbeslutningen

5.5.2. Udvalgets overvejelser

5.5.2.1. Afhøring uden at tiltalte er til stede, retsplejelovens § 848, stk. 1

5.5.2.2. Retsplejelovens § 185, stk. 2, om bevisførelse om forurettedes tidligere seksuelle adfærd i visse sædelighedssager.

5.6. Andre spørgsmål

5.6.1. Indledning

5.6.2. Ventelokaler i retsbygninger

5.6.3. Teknisk udstyr i retslokalerne

5.6.4. Politiets vejledning af forurettede

5.6.5. Beskikkelse af bistandsadvokat i tilståelsessager

5.6.6. Afhøring af forurettede på et voldtægtscenter

5.6.7. Adgang til bisidder

5.6.8. Indskærpelse af retsplejelovens § 185, stk. 2.

5.6.9. Revision af retsplejelovens § 1017 b

5.7. Reglernes anvendelsesområde

KAPITEL 6. Udvalgets lovudkast med bemærkninger

6.1. Lovudkast

6.2. Almindelige bemærkninger

6.3. Bemærkninger til lovudkastets enkelte bestemmelser

Bilag - kun i PDF-format
Bilag 1: Udvalgets undersøgelse om voldtægtsofres retstilling [PDF - 231 Kb]
Bilag 2: Cirkulæreskrivelse af 15. maj 1985 til byretterne i Østre og Vestre landsretskredse [PDF - 166 Kb]
Bilag 3: Rigsadvokatens meddelelse nr. 2/2001 om vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner [PDF - 68 Kb]
Bilag 4: Domstolsstyrelsens pjece "Om at vidne i retten" fra februar 2002 [PDF - 67 Kb]
Bilag 5: Cirkulæreskrivelse nr. 9581 af 20. oktober 2004 vedrørende politiets relationer til ofre for forbrydelser og ulykker og deres pårørende [PDF - 95 Kb]
Bilag 6: Justitsministeriets folder "Til den, der har været udsat for voldtægt, incest (blodskam) eller andre seksuelle overgreb" [PDF - 173 Kb]


Forside | Indhold | Til top | Forrige | Næste

Justitsministeriet, Version 1.0 marts 2005

Denne publikation findes på adressen: http://www.jm.dk/