Betænkning om revision af forældelseslovgivningen.
Betænkning nr. 1460
Indholdfortegnelse

Forside | Til bund | Forrige | Næste


Indholdsfortegnelse

Kapitel I: Indledning
1. Udvalgets nedsættelse og sammensætning
2. Udvalgets arbejde
3. Oversigt over betænkningens indhold
4. Oversigt over udvalgets forslag

Kapitel II: Gældende ret
1. Indledning
2. Danske Lov 5-14-4
3. Forældelsesloven af 1908 

Kapitel III: Tidligere reformovervejelser
1. 1894-lovforslaget
1.1. Indledning
1.2. Lovforslagets indhold
1.3. Forslagets videre behandling
2. Betænkning nr. 174/1957
2.1. Indledning
2.2. Indholdet af lovudkastet
2.3. Udkastets videre behandling

Kapitel IV: Fremmed ret
1. Indledning
2. Norge
3. Sverige
4. Finland
5. Tyskland
6. England
7. Principles of European Contract Law III

Kapitel V: Udvalgets hovedsynspunkter
1. Indledning
2. Forældelsesreglernes formål
3. Kritikken af de gældende regler
4. Udvalgets hovedsynspunkter
4.1. Overordnede betragtninger
4.2. Den korte forældelsesfrist som lovens hovedregel
4.3. De almindelige forældelsesfrister
4.3.1. Den korte forældelsesfrist
4.3.2. Den absolutte forældelsesfrist
4.4. Afbrydelse

Kapitel VI: De almindelige forældelsesfrister
1. Indledning
2. Fordringer, som i dag er omfattet af 1908-loven
2.1. Den korte forældelsesfrist
2.1.1. Gældende ret
2.1.2. Forarbejderne til 1908-loven
2.1.3. Betænkning 174/1957
2.1.4. Eksempler på særregler med kortere forældelsesfrist end 5 år
2.1.5. Fremmed ret
2.1.6. Udvalgets overvejelser
2.2. Suspension af den korte forældelsesfrist
2.2.1. Gældende ret
2.2.2. Forarbejderne til 1908-loven
2.2.3. Betænkning 174/1957
2.2.4. Fremmed ret
2.2.5. Udvalgets overvejelser
2.3. Generelt om den absolutte forældelsesfrist
2.3.1. Gældende ret
2.3.2. Forarbejderne til 1908-loven
2.3.3. Betænkning 174/1957
2.3.4. Fremmed ret
2.3.5. Udvalgets overvejelser
2.4. Den absolutte frist ved erstatningskrav uden for kontrakt
2.4.1. Gældende ret
2.4.2. Forarbejderne til 1908-loven
2.4.3. Betænkning 174/1957
2.4.4. Særlige regler
2.4.5. Fremmed ret
2.4.6. Udvalgets overvejelser
2.5. Særligt om erstatningskrav for miljøskade
2.5.1. Gældende ret
2.5.2. Miljøerstatningsloven
2.5.2.1. Lovens område
2.5.2.2. Baggrunden for 30 års fristen i miljøerstatningslovens § 6
2.5.3. Fremmed ret
2.5.4. EU-retlige initiativer
2.5.5. Udvalgets overvejelser
2.6. Betydningen af retsvildfarelse i relation til suspensionsreglen
2.6.1. Gældende ret
2.6.2. Fremmed ret
2.6.3. Udvalgets overvejelser
3. Fordringer, som i dag alene er omfattet af Danske Lov 5-14-4
3.1. Indledning
3.2. Fordringer, for hvilke forældelsesfristen på 3 år ikke skal gælde
3.3. Andre typer af fordringer
3.3.1. Fordringer, der støttes på aftaler om overdragelse af fast ejendom
3.3.1.1. Gældende ret
3.3.1.2. Forarbejderne til 1908-loven
3.3.1.3. Betænkning 174/1957
3.3.1.4. Fremmed ret
3.3.1.5. Udvalgets overvejelser
3.3.2. Selskabsretlige fordringer
3.3.2.1. Gældende ret
3.3.2.2. Forarbejderne til 1908-loven
3.3.2.3. Betænkning 174/1957
3.3.2.4. Fremmed ret
3.3.2.5. Udvalgets overvejelser
3.3.3. Øvrige typer af fordringer, der alene er omfattet af Danske Lov
3.3.3.1. Eksempler
3.3.3.2. Udvalgets overvejelser
4. Forældelsesfristen på 3 år som lovens hovedregel
4.1. Gældende ret
4.2. 1894-lovforslaget
4.3. Betænkning 174/1957
4.4. Fremmed ret
4.5. Udvalgets overvejelser
5. Nærmere om forældelsesfristernes begyndelsestidspunkt og beregningen af fristen
5.1. Den almindelige regel
5.1.1. Gældende ret
5.1.2. Forarbejderne til 1908-loven
5.1.3. Betænkning 174/1957
5.1.4. Fremmed ret
5.1.5. Udvalgets overvejelser
5.2. Betydningen af løbedage
5.2.1. Gældende ret
5.2.2. Udvalgets overvejelser
5.3. Tilfælde, hvor opfyldelse kan kræves før en aftalt forfaldsdag
5.3.1. Indledning
5.3.2. Gældende ret
5.3.3. Betænkning 174/1957
5.3.4. Fremmed ret
5.3.5. Udvalgets overvejelser
5.4. Beregning af forældelsesfristen
5.4.1. Gældende ret
5.4.2. 1894-forslaget
5.4.3. Betænkning 174/1957
5.4.4. Fremmed ret
5.4.5. Udvalgets overvejelser

Kapitel VII: Særlige forældelsesfrister og tillægsfrister
1. Indledning
2. Fordringer med særligt retsgrundlag
2.1. Gældende ret
2.1.1. Indledning
2.1.2. Begrebet ”særligt retsgrundlag”
2.1.3. Konsekvensen af, at der foreligger et særligt retsgrundlag
2.2. De særlige regler i gældsbrevsloven og lov om værdipapirhandel
2.3. Forarbejderne til 1908-loven
2.4. Betænkning 174/1957
2.5. Fremmed ret
2.6. Udvalgets overvejelser
3. Lån og kreditter uden særligt retsgrundlag
3.1. Gældende ret 211
3.2. Forarbejderne til 1908-loven
3.3. Betænkning 174/1957
3.4. Fremmed ret
3.5. Udvalgets overvejelser
4. Indlån i pengeinstitutter
4.1. Gældende ret
4.2. Forarbejderne til 1908-loven
4.3. Betænkning 174/1957
4.4. Fremmed ret
4.5. Udvalgets overvejelser
5. Forældelse i det hele af krav på løbende ydelse
5.1. Gældende ret
5.2. Forarbejderne til 1908-loven
5.3. Betænkning 174/1957
5.4. Fremmed ret
5.5. Udvalgets overvejelser
6. Værge- og fuldmagtsforhold mv.
6.1. Indledning
6.2. Gældende ret
6.3. Forarbejderne til 1908-loven
6.4. Betænkning 174/1957
6.5. Fremmed ret
6.6. Udvalgets overvejelser
7. Kaution, andre solidariske skyldforhold og regreskrav
7.1. Gældende ret
7.1.1. Kreditors krav mod en kautionist
7.1.1.1. Lov om finansiel virksomhed § 48, stk. 6
7.1.1.2. Forældelse af kravet mod kautionisten
7.1.1.3. Virkningen af, at kravet mod hovedskyldneren forældes
7.1.2. Andre solidariske skyldforhold
7.1.3. Regreskrav
7.1.3.1. Regreskrav i kautionsforhold
7.1.3.2. Regreskrav mellem solidarisk ansvarlige i henhold til aftale
7.1.3.3. Regreskrav mellem solidarisk ansvarlige skadevoldere
7.1.3.4. Tredjemands afledede krav mod skadevolderen
7.1.3.5. Regreskrav mod tidligere omsætningsled
7.2. Forarbejderne til 1908-loven
7.3. Betænkning 174/1957
7.4. Fremmed ret
7.5. Udvalgets overvejelser
7.5.1. Forældelse af kreditors krav mod kautionisten
7.5.2. Betydningen af, at kreditors krav mod en medskyldner forældes
7.5.3. Regreskrav i solidariske skyldforhold
7.5.3.1. Overordnede betragtninger
7.5.3.2. Nærmere om udvalgets forslag
7.5.3.3. Betydningen af forslaget i forhold til gældende ret
7.5.4. Andre regreskrav
8. Krav i anledning af strafbart forhold
8.1. Gældende ret
8.1.1. Forældelse af erstatningskravet
8.1.2. De strafferetlige forældelsesregler
8.1.3. Lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser
8.2. Forarbejderne til 1908-loven
8.3. Betænkning 174/1957
8.4. Fremmed ret
8.5. Udvalgets overvejelser
9. Ukendskab til skyldnerens opholdssted og andre hindringer for afbrydelse af forældelse
9.1. Gældende ret
9.2. Forarbejderne til 1908-loven
9.3. Betænkning 174/1957
9.4. Fremmed ret
9.5. Udvalgets overvejelser

Kapitel VIII: Afbrydelse af forældelse
1. Indledning
2. Gældende ret
2.1. Afbrydelse ved skyldnerens erkendelse
2.2. Afbrydelse ved kreditors foretagelse af retslige skridt
2.2.1. Indledning
2.2.2. Sagsanlæg
2.2.3. Kreditorforfølgning
2.2.3.1. Generelt
2.2.3.2. Særligt om retsplejelovens § 527
2.2.4. Iværksættelse af syn og skøn uden for retssagsbehandling
2.2.5. Indbringelse for en administrativ myndighed
2.2.5.1. Forskellige typer af administrative myndigheder og nævn
2.2.5.2. Gældende ret vedrørende afbrydelse ved indbringelse for en administrativ myndighed
2.2.6. Indbringelse for et klage- eller ankenævn
2.2.6.1. Forskellige typer af klage- og ankenævn
2.2.6.2. Gældende ret vedrørende afbrydelse af forældelse ved indbringelse for et klage- eller ankenævn
2.2.7. Alternativ konfliktløsning og forligsforhandlinger
2.2.7.1. Forskellige former for konfliktløsning
2.2.7.2. Gældende ret vedrørende afbrydelse af forældelse
2.2.8. Bevarelse af den fristafbrydende virkning
2.2.9. Afbrydelse ved sagsanlæg i udlandet
2.3. Afbrydelse ved kreditors påmindelse (Danske Lov)
2.4. Retsvirkningen af afbrydelse
3. Forarbejderne til 1908-loven
4. Betænkning 174/1957
5. Fremmed ret
5.1. Norge
5.2. Sverige
5.3. Finland
5.4. Tyskland
5.5. England
5.6. Principles of European Contract Law III
6. Udvalgets overvejelser
6.1. Indledende bemærkninger
6.2. Egentlig afbrydelse
6.2.1. Ophævelse af adgangen til afbrydelse ved påmindelse
6.2.2. Afbrydelse ved erkendelse
6.2.3. Afbrydelse ved kreditors foretagelse af retslige skridt
6.2.3.1. Sagsanlæg mv.
6.2.3.2. Indgivelse af konkursbegæring og anmeldelse i konkursbo mv.
6.2.3.3. Indgivelse af udlægsbegæring mv.
6.2.3.4. Sagsanlæg i udlandet
6.2.4. Virkningen af afbrydelse
6.3. Foreløbig afbrydelse
6.3.1. Indledning
6.3.2. De forskellige tilfældegrupper
6.3.2.1. Retssag eller andet retsligt skridt fører ikke til realitetsafgørelse
6.3.2.2. Rets- eller voldgiftssag om grundlaget for fordringen
6.3.2.3. Sag om fordringens eksistens eller størrelse eller en sag, som er afgørende herfor, indbringes for en administrativ myndighed eller for Folketingets Ombudsmand
6.3.2.4. Indbringelse for private klage- og ankenævn
6.3.2.5. Begæring om syn og skøn uden for rets- eller voldgiftssag
6.3.2.6. Indledning af forhandlinger om fordringen
6.3.2.7. Procesunderretning, når der er flere solidariske skyldnere, eller når fordringen afhænger af et retsforhold, hvorom sag er rejst af eller mod skyldneren

Kapitel IX: Andre spørgsmål
1. Indledning
2. Forældelsesreglernes anvendelsesområde
2.1. Gældende ret
2.2. Forarbejderne til 1908-loven
2.3. Betænkning 174/1957
2.4. Fremmed ret
2.5. Udvalgets overvejelser
3. Virkningerne af forældelse
3.1. Gældende ret
3.2. Forarbejderne til 1908-loven
3.3. Betænkning 174/1957
3.4. Fremmed ret
3.5. Udvalgets overvejelser
4. Fravigelse af forældelsesreglerne ved aftale
4.1. Gældende ret
4.2. Forarbejderne til 1908-loven
4.3. Betænkning 174/1957
4.4. Fremmed ret
4.5. Udvalgets overvejelser
5. Lovvalg
5.1. Gældende ret
5.2. 1894-forslaget
5.3. Betænkning 174/1957
5.4. Fremmed ret
5.5. Udvalgets overvejelser
6. Forholdet til særlige forældelsesregler i anden lovgivning
6.1. Gældende ret vedrørende forholdet ml. almindelige og specielle forældelsesregler
6.2. 1894-forslaget
6.3. Betænkning 174/1957
6.4. Fremmed ret
6.5. Udvalgets overvejelser
7. Overgangsregler i en ny forældelseslov
7.1. 1908-lovens § 5
7.2. Betænkning 174/1957
7.3. Fremmed ret
7.4. Udvalgets overvejelser

Kapitel X: Lovudkast med bemærkninger
1. Udkast til lov om forældelse af fordringer
2. Bemærkninger til lovudkastet

Bilag:
1. Danske Lov 5-14-4
2. Forældelsesloven af 1908
3. Eksempler på specielle forældelsesregler
4. Lovforslag fremsat i november 1894
5. Lovudkast i betænkning nr. 174/1957
6. Den norske forældelseslov af 1979
7. Den svenske forældelseslov af 1981
8. Den finske forældelseslov af 2003
9. Principles of European Contract Law III (2002), kapitel 14Forside | Til top | Forrige | Næste
 
Justitsministeriet, Version 1.0, juni 2005
Denne publikation findes på adressen: http://www.jm.dk