Varetagelse af tinglysningsopgaven.
Betænkning nr. 1461
Indholdsfortegnelse

Forside | Til bund | Forrige | Næste


Indholdsfortegnelse

KAPITEL 1. INDLEDNING
1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium 
1.2. Udvalgets sammensætning
1.3. Sammenfatning af udvalgets overvejelser

KAPITEL 2. TINGLYSNINGENS NUVÆRENDE ORGANISERING
2.1. Geografisk placering og antal ansatte
2.2. Arbejdets tilrettelæggelse
2.3. Sagsbehandlingstid
2.4. Driftsomkostninger
2.5. Andre landes organisering af tinglysningen
2.5.1. Sverige
2.5.2. Norge

KAPITEL 3. TINGLYSNINGENS NUVÆRENDE OPGAVER
3.1. Oversigt over rettigheder, der tinglyses
3.2. Tinglysningens retsvirkninger
3.2.1. Prioritetsvirkningen
3.2.2. Gyldighedsvirkningen
3.2.3. Prøvelsen
3.2.4. Erstatning
3.3. Notering af matrikulære forandringer i tingbogen
3.4. Brugernes adgang til at anmelde rettigheder over fast ejendom til tinglysning
3.5. Brugernes adgang til tingbogens oplysninger om fast ejendom
3.6. Opkrævning af tinglysningsafgift og retsafgift
3.7. Lagring af dokumenter
3.8. Bil-, person- og andelsboligbogen

KAPITEL 4. UDVALGETS OVERVEJELSER OM MÅLSÆTNINGER FOR FREMTIDENS TINGLYSNINGSORDNING
4.1. Sikkerhed i omsætning og belåning af fast ejendom
4.2. Fri adgang til anmeldelse af rettigheder til tinglysning
4.3. Enkel og integreret adgang til tingbogens oplysninger
4.4. Minimering af brugernes omkostninger
4.5. En ressourcebevidst løsning af opgaven

KAPITEL 5. UDVALGETS OVERVEJELSER OM TINGLYSNINGENS FREMTIDIGE ORGANISERING
5.1. Foreløbige overvejelser om indholdet af den fremtidige opgavevaretagelse, herunder afgrænsning af de rettigheder, der fremover skal tinglyses
5.2. Overvejelser om valg af offentlig eller privat opgavevaretagelse
5.2.1. Papirløs tinglysning
5.2.2. Opretholdelse af den nuværende organisering (decentral tinglysning ved domstolene)
5.2.3. Privatisering ved salg, licitation eller autorisation
5.2.3.1. Privatisering ved salg
5.2.3.2. Privatisering ved licitation
5.2.3.3. Privatisering ved autorisation
5.3. Modelbeskrivelse for en ”Offentlig-Privat Samarbejdsmodel”
5.3.1. Organisering
5.3.2. Sagsbehandling
5.3.2.1. Digital adgang til anmeldelse og eftersyn af rettigheder i tingbogen
5.3.2.2. Automatisk og manuel prøvelse af rettigheder samt opkrævning af afgifter
5.3.3. It-løsninger for anmeldelse, prøvelse og registrering
5.3.4. Etablering af en komplet elektronisk akt
5.3.5. Mulighed for yderligere privatiseringstiltag
5.3.6. Samarbejdsmodellen i punktform
5.3.7. Bil-, person- og andelsboligbogen
5.4. Administrative og økonomiske konsekvenser af ”Samarbejdsmodellen”
5.4.1. Estimat over statsfinansielle konsekvenser
5.4.1.1. Driftsøkonomiske konsekvenser
5.4.1.2. Initialomkostninger
5.4.2. Estimat over administrative konsekvenser
5.4.3. Estimat over samfundsøkonomiske konsekvenser
5.4.4. Økonomiske udviklingsperspektiver for papirløs tinglysning

BILAG
Rapport fra Tinglysningsudvalgets arbejdsgruppe vedrørende servitutter


                  


Forside | Til top | Forrige | Næste
 
Justitsministeriet, Version 1.0, juni 2005
Denne publikation findes på adressen: http://www.jm.dk