Dansk straffemyndighed

Betænkning nr. 1488

afgivet af
Justitsministeriets Jurisdiktionsudvalg
København 2007


Den trykte publikations forside

Resumé
Udvalget anbefaler, at dansk straffemyndighed (jurisdiktion) fortsat bør omfatte handlinger begået i den danske stat. Dansk straffemyndighed bør endvidere som hidtil omfatte handlinger, der er foretaget uden for dansk territorium, men som har haft virkning her i landet.
Udvalget anbefaler, at der tillige fortsat bør være dansk straffemyndighed i forhold til handlinger begået i udlandet (udlandshandlinger) af personer, der har dansk indfødsret eller er bosat her i landet. Udvalget foreslår, at personkredsen udvides til også at omfatte personer med et lignende fast ophold (som bopæl) her i landet.
Retsforfølgning for udlandshandlinger forudsætter normalt, at handlingerne også er strafbare efter lovgivningen på gerningsstedet (dobbelt strafbarhed). Dette krav fraviges dog i forhold til kvindelig omskæring og seksuel misbrug af børn. Udvalget foreslår, at der fremover ses bort fra kravet om dobbelt strafbarhed i alle tilfælde, hvor både gerningsmand og offer har tilknytning til Danmark.
Udvalget anbefaler endvidere en udvidelse af området for dansk straffemyndighed i forhold til strafbare handlinger rettet mod personer med tilknytning til Danmark, selv om gerningsmanden er uden særlig dansk tilknytning. Udvalget foreslår således, at der fremover skal være dansk straffemyndighed i forhold til visse alvorlige lovovertrædelser foretaget i andre lande mod ofre med dansk tilknytning.
Udvalget anbefaler herudover, at der uanset gerningsmandens manglende tilknytning til Danmark fortsat bør være dansk straffemyndighed i forhold til udlandshandlinger, der krænker særlige danske interesser eller f.eks. i det internationale samarbejde anses for en forbrydelse, hvor det enkelte land skal have straffemyndighed uden særlige begrænsninger. Udvalget foreslår i den forbindelse en særlig bestemmelse om dansk straffemyndighed i forhold til handlinger af den art, der er omfattet af statutten for Den Internationale Straffedomstol, dvs. folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden, krigsforbrydelser og aggression.
Udvalget foreslår herudover særlige bestemmelser med henblik på at afklare grundlaget for dansk straffemyndighed i forhold til forsøgs- og medvirkenshandlinger med tilknytning til udlandet.
Endvidere foreslår udvalget en præcisering af rækkevidden af princippet om ne bis in idem, dvs. (begrænsningen i) mulighederne for at foretage retsforfølgning her i landet, når sagen allerede er pådømt i udlandet.
Efter udvalgets ovennævnte forslag vil rækkevidden af dansk straffemyndighed fortsat afhænge af, om en strafbar handling skal lokaliseres til Danmark eller til udlandet. Med henblik på at afklare forskellige tvivlsspørgsmål i den forbindelse foreslår udvalget udtrykkelige bestemmelser om lokalisering, herunder i forhold til handlinger, der kan udløse et strafansvar for juridiske personer, og i forhold til handlinger begået gennem internettet.

Indholdsfortegnelse

Download betænkning i PDF format (1.574 kb)pdf-ikon

Download betænkning i HTML format (1.225 kB)

Download betænkning i word format (1.486 kb)

Kolofon

Bestil


Februar  2007

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
DK-1216 København K
Telefon:33 92 33 40
E-post: jm@jm.dk

Denne publikation findes på adressen: jm.schultzboghandel.dk