Straffelovrådets betænkning om en torturbestemmelse i straffeloven

Betænkning nr. 1494

Publikationens forside

Straffelovrådet foreslår, at der i straffeloven indsættes en strafudmålingsbestemmelse, der indebærer, at det ved udmålingen af straf efter de gældende bestemmelser i straffeloven om f.eks. vold, trusler, ulovlig tvang og frihedsberøvelse skal anses for en skærpende omstændighed inden for den strafferamme, der gælder for den pågældende forbrydelse, at forholdet har haft karakter af tortur. Den foreslåede bestemmelse er udformet i lyset af definitionen af tortur i Torturkonventionen (FN's konvention af 10. december 1984 mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf).

Straffelovrådet har endvidere anbefalet, at det overvejes at indsætte en tilsvarende strafudmålingsbestemmelse i den militære straffelov.

Endelig har Straffelovrådet overvejet, om der bør gælde en særlig forældelsesregel for torturhandlinger. Rådet har ikke fundet, at der er grundlag for at foreslå en forlænget forældelsesfrist for torturhandlinger.Indholdsfortegnelse

Download betænkning i PDF format (465 kb)pdf-ikon

Download betænkning i HTML format (204 kB)

Kolofon

Bestil


Januar  2008

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
DK-1216 København K
Telefon:33 92 33 40
E-post: jm@jm.dk

Denne publikation findes på adressen: http://jm.schultzboghandel.dk/