Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning nr. 1500

Publikationens forside

Udvalget anbefaler, at adgangen til både elektronisk og manuelt at videregive personoplysninger mellem forskellige forvaltningsmyndigheder reguleres af persondataloven. Med udvalgets anbefaling vil der gælde samme adgang til at udveksle personoplysninger med en anden forvaltningsmyndighed, uafhængigt af på hvilken måde udvekslingen sker, herunder om det sker elektronisk eller manuelt.

For så vidt angår reguleringen af adgangen til at videregive fortrolige oplysninger om juridiske personer mv., foreslår udvalget, at denne som hidtil bør være fastsat i forvaltningsloven. Udvalget foreslår i den forbindelse visse ændringer i den gældende lovgivning på dette område.

Udvalget anbefaler endvidere, at bestemmelsen i forvaltningslovens § 29 om indhentelse af oplysninger i ansøgningssager opretholdes i sin nuværende udformning.

Endelig anbefaler udvalget, at bestemmelsen i § 3, stk. 3, i lov om kommunale borgerservicecentre - som vedrører adgangen til at indhente oplysninger i ansøgningssager, der behandles af et borgerservicecenter - opretholdes.Indholdsfortegnelse

Download betænkning i PDF format (1.583 kb)pdf-ikon

Download betænkning i HTML format (255 kB)

Kolofon

Bestil


Januar  2009

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
DK-1216 København K
Telefon:33 92 33 40
E-post: jm@jm.dk

Denne publikation findes på adressen: www.jm.dk