Betænkning om restaurationers adgang til identitetsoplysninger på personer med restaurationsforbud

Betænkning nr. 1504

Publikationens forside

Udvalget finder, at alle restaurationer bør have adgang til at få det at vide, når en person har fået et forbud efter restaurationsloven mod at komme det pågældende sted. Udvalget har herved lagt vægt på, at restaurationerne i praksis spiller en vigtig rolle i forbindelse med håndhævelsen af restaurationsforbud, herunder gennem adgangskontrollen på diskoteker og natklubber mv.

Udvalget foreslår, at politiet fremover skal give restaurationer en individuel underretning, når en person af politiet har fået forbud mod at komme der.

Endvidere anbefaler udvalget, at der oprettes et fælles privat register, hvor de restaurationsvirksomheder, som ønsker det, kan få online adgang til oplysninger, om en bestemt person har restaurationsforbud det pågældende sted.

Udvalget foreslår i den forbindelse, at der tilvejebringes en klar hjemmel i restaurationsloven til at politiet kan videregive oplysninger til restauratører, herunder via et privat register.

Endelig foreslår udvalget, at politiets praksis vedrørende meddelelse af restaurationsforbud til restauratører ensrettes.
Indholdsfortegnelse

Download betænkning i PDF format (935 kB)pdf-ikon

Download betænkning i HTML format (312 kB)

Kolofon

Bestil


Marts  2009

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
DK-1216 København K
Telefon:33 92 33 40
E-post: jm@jm.dk

Denne publikation findes på adressen: jm.schultzboghandel.dk