Betænkning om offentlighedsloven

Betænkning nr. 1510/2009

Billede af publikationens forside

Komrnissionen foretager i betænkningen en gennemgang af den nugældende offentlighedslov og præsenterer bl.a. på denne baggrund et udkast til en ny samlet offentlighedslov. Det overordnede sigte med lovudkastet er at udbygge offentlighedslovens grundlæggende princip om åbenhed og demokratisk kontrol med den offentlige forvaltning og i den forbindelse tilpasse loven til nutidens forhold.

Der henvises til betænkningens kapitel 2, der indeholder en gennemgang af hovedelementeme i kornrnissionens udkast til en ny offentlighedslov.


Indholdsfortegnelse

Download betænkning 1510 Bind 1 i PDF format (2,70 mb)pdf-ikon

Download betænkning 1510 bind 2 i PDF format (2,67 mb)pdf-ikon

Download betænkning i HTML format (3,29 mb)

Kolofon

Bestil


Oktober  2009

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
DK-1216 København K
Telefon:33 92 33 40
E-post: jm@jm.dk

Denne publikation findes på adressen: jm.schultzboghandel.dk