Betænkning om farlige hunde

Betænkning nr. 1514

Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Udvalg om hunde

Publikationens forside

Udvalget om hunde har haft til opgave at foretage en samlet gennemgang af hundelovens regler og særligt overveje, om der er behov for yderligere tiltag i forhold til hunde, der kan være farlige for omgivelserne. Udvalget blev i den forbindelse anmodet om at opstille én eller flere modeller for et forbud mod kamp- og muskelhunde. Udvalget har således overvejet muligheden for at indføre et forbud mod besiddelse og avl af visse hunderacer og krydsninger, hvori disse racer indgår. Herudover har udvalget overvejet forslag om særregler for hold af bestemte hunderacer. Udvalget har endvidere overvejet, om der generelt – dvs. for alle hunde uanset race – er anledning til at skærpe reglerne for hold af hunde. Udvalget har i den forbindelse bl.a. anbefalet en udvidelse af politiets adgang til at meddele pålæg i medfør af hundeloven og en betydelig forhøjelse af bødestraffene for overtrædelse af hundeloven eller pålæg udstedt i medfør heraf.
Indholdsfortegnelse

Download betænkning i PDF format (898 kb)pdf-ikon

Download betænkning i HTML format (453 kB)

Kolofon

Bestil


Marts  2010

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
DK-1216 København K
Telefon:33 92 33 40
E-post: jm@jm.dk

Denne publikation findes på adressen: jm.schultzboghandel.dk