Reform af den civile retspleje VI

Betænkning nr. 1522

Publikationens forside

I betænkningen foreslår Retsplejerådet, at reglerne om behandling af civile krav under straffesager (såkaldt adhæsionsproces) gøres mere fleksible med henblik på at lette forurettedes muligheder for at forfølge civil-retlige krav mod tiltalte. Retsplejerådet foreslår bl.a. at udvide mulighederne for at fremsætte civilretlige krav under en straffesag, at udvide forurettedes advokats beføjelser, at indsnævre det såkaldte ensretningsprincippet, så det fremover vil være muligt at afgøre strafspørgsmålet og det civile krav i hver sin retning under straffesagen, og at skærpe betingelserne for at nægte at behandle civile krav under straffesagen, så der fremover skal mere til for at udskyde civile krav fra straffesagen.


Indholdsfortegnelse

Download betænkning i PDF format (1.065 kb)pdf-ikon

Download betænkning i HTML format (556 kB)

Kolofon

Bestil


December 2010

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
DK-1216 København K
Telefon:33 92 33 40
E-post: jm@jm.dk

Denne publikation findes på adressen: jm.schultzboghandel.dk