Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner

Betænkning nr. 1535

Publikationens forside

Direktivet om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner har til formål at harmonisere visse aspekter af medlemsstaternes love med henblik på at bekæmpe forsinket betaling i handelstransaktioner. Det sker som minimumsharmonisering. Med direktivet sker der en generel styrkelse af kreditors retsstilling. Det sker gennem indførelsen af bl.a. mere detaljerede regler om betalingsfrister, i form af forhøjelse af morarentesatsen og ved indførelsen af en ret for kreditor til et fast minimumsbeløb til dækning af inddrivelsesomkostninger i tilfælde af forsinket betaling.

Arbejdsgruppen har udarbejdet et lovudkast med bemærkninger på baggrund af arbejdsgruppens overvejelser om, hvilke ændringer af dansk ret der er nødvendige for at gennemføre direktivet inden for dets anvendelsesområde. Arbejdsgruppens lovudkast indeholder desuden på en række områder forslag, som vil indebære en merimplementering af direktivet.Indholdsfortegnelse

Download betænkning i PDF format (3.389 kB)pdf-ikon

Download betænkning i HTML format (429 kB)

Kolofon

Bestil


Oktober  2012

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
DK-1216 København K
Telefon:33 92 33 40
E-post: jm@jm.dk

Denne publikation findes på adressen: jm.schultzboghandel.dk