Betænkning om inddragelse af uhensigtsmæssig adfærd i fængsler og arresthuse ved varetægtsfængsling og strafudmåling

Betænkning nr. 1560/2016

Publikationens forside

Justitsministeriet anmodede i maj 2015 Strafferetsplejeudvalget om at redegøre for, i hvilket omfang forholdene under en tidligere afsoning af fængselsstraf eller en varetægtsfængsling, herunder eventuelle disciplinærstraffe, kan inddrages ved behandlingen af en straffesag, navnlig når retten skal tage stilling til spørgsmål om varetægtsfængsling og ved en eventuel udmåling af straf til gerningsmanden. Ministeriet anmodede endvidere udvalget om at komme med forslag til, hvordan det kan sikres, at sådanne forhold inddrages, samt beskrive fordele og ulemper herved. Betænkningen er resultatet af udvalgets arbejde.Indholdsfortegnelse

Download betænkning i PDF format (848 kB)pdf-ikon

Download betænkning i HTML format (379 kB)

Kolofon

Bestil


August  2016

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
DK-1216 København K
Telefon:33 92 33 40
E-post: jm@jm.dk

Denne publikation findes på adressen: jm.schultzboghandel.dk