OPERATION ZEUS
PET-KOMMISSIONENS BERETNING BIND 12
Konklusion vedrørende Anders Nørgaards virke i Århus

Forside | Til bund | Forrige | Næste


Konklusion vedrørende Anders Nørgaards virke i Århus

Det har været vanskeligt for Kommissionen at fastlægge forløbet i Operation Zeus. Nedenfor følger de væsentligste konklusioner, som kan drages på baggrund af ovenstående analyse.

1) Vedr. overvejelser om sprængstof i anarkistmiljøet:

Kommissionen kan som et nyt og hidtil ukendt forhold dokumentere, at anarkistmiljøet i Århus i foråret/sommeren 1981 talte om at anskaffe sig sprængstof, nærmere betegnet trotyl. Dette forhold blev omtalt over for Anders Nørgaard af personer i miljøet i perioden fra marts 1981 til juni 1981. De mest konkrete udsagn fra miljøet er fra ultimo april 1981 og vedrører ankomst af sprængstof med henblik på sprængning af en statue den 1. maj 1981. Kommissionen har indhentet oplysninger fra en ledende skikkelse i det overvågede miljø, som har forklaret om et lignende forsøg på at anskaffe trotyl i sommeren 1981. At drøftelser om at anskaffe trotyl foregik i miljøet i denne periode underbygges således af to uafhængige kilder.

2) Vedr. efterforskningsgruppens interne overvejelser i den anledning:

Ultimo april 1981 pågik der diskussioner i efterforskningsgruppen om, hvordan man skulle forholde sig til anarkistmiljøets forsøg på at skaffe sig sprængstof. Flere forskellige forslag, blandt andet om at fratage anarkisterne sprængstoffet og bringe det til en kontrolleret sprængning med henblik på at se, hvilken reaktion denne ville afføde i miljøet, blev drøftet. Alle forslag blev afvist efter interne overvejelser i efterforskningsgruppen. Anders Nørgaard blev ikke orienteret om disse drøftelser.

3) Vedr. kildeførernes instruktion af Anders Nørgaard med hensyn til sprængstoffer:

Anders Nørgaard blev den 28. april 1981 instrueret i, at han ikke måtte involvere sig med sprængstoffer. Dette fremgår entydigt af det samtidige kildemateriale. Der findes ikke samtidigt kildemateriale, der godtgør, at Anders Nørgaard af Rigspolitiet (ved kildeføreren) før denne dato er blevet opfordret til at tilbyde miljøet sprængstoffer. Det skal dog i den forbindelse bemærkes, at Kommissionen ikke nærmere kan fastslå indholdet af drøftelserne på de separate møder mellem rejseafdelingens kildefører og Anders Nørgaard. Følgende ligger dog fast: Den 22. april 1981 meddelte rejseholdets kildefører Nørgaard, at han ”foreløbig” skulle stille sig afvisende med hensyn til at modtage sprængstof. Der lå i denne formulering ingen accept af kildens involvering i sprængstoffer, og seks dage senere var efterforskningsgruppens negative holdning til spørgsmålet fuldstændig afklaret og meddelt Nørgaard. Det fremgår derimod af Kommissionens afhøring af lederen af rejseholdets efterforskningsgruppe, at Anders Nørgaard selv foreslog efterforskningsgruppen at tilbyde sprængstoffer til miljøet, men at Nørgaard fik forbud herimod. Hvorvidt Anders Nørgaard, som hævdet af kilder i miljøet, har tilbudt miljøet sprængstoffer, kan Kommissionen ikke afgøre med sikkerhed. Oplysningerne herom er omgærdet med betydelig kildemæssig usikkerhed.[475]

4) Vedr. forholdet mellem PET og rejseholdet og årsagerne til rejseholdets hjemsendelse:

Rejseholdet synes ikke at være blevet trukket ud af efterforskningen pga. af interne uenigheder i efterforskningsgruppen med hensyn til, hvorvidt Anders Nørgaard måtte involvere sig i anarkisternes planer med sprængstoffer. Udtrækningen af rejseholdet skete først i løbet af juni måned 1981, og efterforskningsgruppen havde allerede den 28. april 1981 klargjort sin stillingtagen til Anders Nørgaards eventuelle omgang med sprængstoffer, nemlig at han ikke måtte komme i berøring hermed. Det kan derimod ikke afvises, at der senere i forløbet og inden rejseholdets udtrækning opstod uenigheder mellem PET og rejseholdet med hensyn til kildeføringen af Anders Nørgaard, vurderingen af det indsamlede materiale og ikke mindst efterforskningsprioriteringerne.

Det er her værd at bemærke sig, at diskussionen i anarkistmiljøet om sprængstoffer synes at have samlet sig i tiden omkring og mest før den 1. maj, mens opstramningen af sikkerhedsproceduren først - ifølge det efterladte kildemateriale - gav anledning til ærgrelse fra rejseholdet hen mod afslutningen af samarbejdet i slutningen af maj/begyndelsen af juni 1981. Opstramningen af sikkerhedsproceduren og den i den forbindelse opståede uenighed mellem PET og rejseholdet, efterfulgt af rejseholdets udtræden af efterforskningen, kan således ikke tidsmæssigt umiddelbart forbindes med den nævnte diskussion i miljøet om anskaffelse af sprængstoffer.

5) Vedr. Anders Nørgaard som kilde for PET i 1980’erne:

Det er Kommissionens indtryk, at Anders Nørgaard i Århus var en dygtig og troværdig kilde for PET. Han formåede med stor sandsynlighed at bevare sit dække i miljøet i Århus, samtidig med at han videregav pålidelige oplysninger, som PET ofte formåede at få verificeret gennem oplysninger indhentet på anden vis.

6) Vedr. Anders Nørgaard som journalistisk kilde og historisk vidne i 1998:

Anderledes stiller det sig med Anders Nørgaard som et historisk vidne og en journalistisk kilde, der i 1998 forklarede pressen om sit virke for PET i 1980’erne. Dels udtrykte han flere gange, blandt andet over for Københavns Politi, frustration over den måde, hvorpå hans oplysninger var blevet gengivet i pressen, dels gav han udtryk for at have følt sig presset. Det er for eksempel bemærkelsesværdigt, at han ifølge de udlægninger, som findes i pressen og i diverse bøger, aldrig udtalte sig om anarkistmiljøets forsøg på selv at fremskaffe sprængstoffer. Spørgsmålet giver anledning til en generel overvejelse om troværdigheden af de oplysninger, som blev fremsat i denne periode.


[475] Det bemærkes herved, at Østre Landsret, som anført i note 450, navnlig på grundlag af forklaringen fra et vidne fra miljøet, fandt det tilstrækkelig godtgjort, at Anders Nørgaard havde tilbudt sprængstof.


Forside | Til top | Forrige | Næste
 
Justitsministeriet, Version 1.0, Juni 2009
Denne publikation findes på adressen: jm.schultzboghandel.dk