Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser

Betænkning nr. 1534

Publikationens forside

Straffelovrådet foretager i betænkningen en generel gennemgang af straffelovens kapitel 24 om forbrydelser mod kønssædeligheden (seksualforbrydelser) med henblik på at vurdere, om der bl.a. i lyset af de enkelte bestemmelsers anvendelse i praksis er grundlag for at foretage ændringer i bestemmelsernes udformning, og om der er behov for særlige initiativer vedrørende straffastsættelsen navnlig for de groveste sædelighedsforbrydelser. Straffelovrådet overvejer i den forbindelse også, om der er grundlag for at ophæve eller ændre forældelsesfristen i sager om seksuelt misbrug og andre former for seksuel krænkelse af børn.
Indholdsfortegnelse

Download betænkning i PDF format (2.624 kB)pdf-ikon

Download betænkning i PDF format (6.480 kB)pdf-ikon

Download betænkning i HTML format (2.485 kB)

Kolofon

Bestil


September  2012

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
DK-1216 København K
Telefon:33 92 33 40
E-post: jm@jm.dk

Denne publikation findes på adressen: jm.schultzboghandel.dk